Marcatge CE i normalització de productes i serveis

La normalització de productes és una tendència que avui sembla imparable.

Sens dubte, és un procés generalitzat. Hi ha marques de producte voluntàries però hi ha altres, com el Marcatge CE, que són obligatòries. La legislació comunitaria busca l’ harmonització. Ja és obligatori el Marcatge CE en productes tan dispars com les màquines, els productes sanitaris o els productes de la construcció.

La normativa europea busca una normalització de tots els productes, en tots els àmbits, amb objecte de facilitar el mercat únic i el lliure trànsit de mercaderies i productes. Productes de la construcció, productes sanitaris, maquinària, cosmètics, equips a pressió o aliments han d’avui complir els reglaments i directives europees.

Els principals organismes notificats i entitats de certificació (Aenor, Applus, Bureau Veritas Certificación, BSI, SGS, …) disposen de marques voluntàries de producte, moltes vegades són distintius de qualitat reconeguts per l’ Administració.

 

Què és el Marcatge CE?

El Marcatge CE identifica aquells productes que compleixen la legislació harmonitzada de la Unió Europea. Un producte no pot portar Marcatge CE si no està emparat per una directiva que ho reguli.

Els productes amb Marcatge CE compleixen les exigències d’una norma harmonitzada, que regula el seu ús i característiques esencials, però hi ha excepcions; són aquells productes que no disposen de norma harmonitzada i, que, per poder disposar de Marcatge CE, han passat una Avaluació Tècnica Europea (ETE).

El Marcatge CE és obligatori i d’ aplicació per tot producte comercialitzat a la Unió Europea, fins i tot si s’ ha fabricat en un tercer país. El fabricant assumeix la responsabilitat de la conformitat del seu producte amb la legislació europea.

Què és una marca voluntària?

Entitats com Aenor, Applus o Bureau Veritas han desenvolupat reglaments tècnics particulars amb objecte d’ establir els requisits que han de complir els productes emparats per la seva marca (segell Applus+, N d’ Aenor, BSI Kitemark, …).

Aquestes marques no són obligatòries i estableixen uns estàndards de qualitat generalment superiors als exigits normativament.

En alguns casos, les marques de producte estan reconegudes per l’ Administració i permeten el compliment d’ estàndards normatius (ex. DOR conforme a la Instrucció de Formigó Estructural ​(EHE-08) o la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16)).

Quins productes han de portar Marcatge CE?

La millorr opció és recórrer a la base de dades de la Unió Europea. En l’actualitat, requereixen Marcatge CE els següents productes:

 • Aparells de gas,
 • Articles pirotècnics,
 • Ascensors,
 • Baixa tensió,
 • Calderes d’ aigua calenta noves,
 • Compatibilitat electromagnètica,
 • Ecodisseny energètic,
 • Embarcacions d’ esbarjo,
 • Emissions sonores en màquines a l’ aire lliure,
 • Equips a pressió,
 • Equips de protecció individual,
 • Equips radioelèctrics,
 • Equips i sistemes de protecció en atmosferes explosives (ATEX),
 • Explosius d’ ús civil,
 • Instruments de pesatge de funcionament no automàtic,
 • Instruments de mesura,
 • Interoperabilitat del sistema ferroviari,
 • Joguines,
 • Màquines,
 • Productes de construcció,
 • Productes sanitaris,
 • Productes sanitaris implantables actius,
 • Productes sanitaris per a diagnòstic in vitro,
 • Recipients de pressió simples,
 • Restricció de certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics (ROHS),
 • Transport de persones per cable.

En la majoria dels casos, els reglaments i directives europees ens dirigeixen a normes harmonitzades UNE-EN que són les que realment s’han d’aplicar. Generalment, un producte no ha de complir una norma, sinó un grup de normes, moltes vegades interrelacionades i de vegades de difícil interpretació.

Els diferents organismes notificats disposen de reglaments tècnics particulars aprovats per l’ Administració i que també s’han de complir per a l’ obtenció del Marcatge CE o la marca de producte.

La nostra missió és fer tot una mica més fàcil

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes de Marcatge CE i normalització de productes, assessorant, com consultora especialitzada, en totes les fases del disseny, implantació i certificació o inspecció del producte, intervenint, és clar, en la preparació de l’ expedient tècnic o la declaració de prestacions.

En l’ actualitat, som una de les enginyeries líders en l’ aplicació d’ estàndards sectorials. Aquesta experiència només té un destinatari i una finalitat: Estem en disposició d’ aportar solucions als nostres clients, senzilles, eficaces i eficients.

Desenvolupem projectes de consultoria en tota la geografia peninsular, sent a Catalunya, Andalucia, Extremadura, Galícia, País Basc/ Euskadi, Aragó, Illes Balears, València i Castella i Lleó on tenim un major establiment.

Solucions

Casos d'èxit

Mac Insular, S.L.
MAC INSULAR, S.L. és la concessionària pública de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i neumàtics de l'Illa de Mallorca.
Vall Estructures
VALL ESTRUCTURES S. L. té com activitat principal la construcció de naus desmontables i carpes industrials venudes en més de 25 països.
Al Dahra Europe
AL DAHRA EUROPE és un dels principals productors mundials d'alfals deshidratat
Chocolates Blanxart
BB Chocolate Grup, S.A és una empresa dedicada a la fabricació artesanal de cacau, xocolata i productes de confiteria amb materies primeres selectes.
Tecnocatalana de runes, S.L.
TECNOCATALANA DE RUNES, S.L. és una de les plantes més grans d'Espanya dedicada a la fabricació d'àrid reciclat.
Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
GRC (GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ) és una empresa mixta públic-privada que gestiona la deposició controlada de residus de construcció a Catalunya.
Suministros Ibiza
SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACIÓN, S.L. és la principal empresa proveïdora de materials de construcció a Eivissa.
Julian Arumí, S.L.
ARUMÍ, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, s'especialitza en la solució de projectes amb el recolzament de sistemes prefabricats de formigó armat i/o pretensat.
Hercal Zero
Hercal Zero S.L. és una empresa dedicada principalment a la realització d'enderrocs i demolicions i a l'execució de projectes d'obra civil.
Grup Castellot
ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. és un dels principals fabricants de formigó de la Catalunya central.
Industrias Aja De Lliça S. L.
Industrias Aja De Lliça S. L. es dedica a l'execució de projectes de caldereia per a tot tipus d'instal·lacions i el seu manteniment.
Dorta Carpintería metálica, S.L.U.
DORTA CARPINTERIA METALICA, S.L.U. és un dels principals tallers de fusteria metàl·lica que existeixen a Osca.
Arasfalto, S.L.
ARASFALTO, S.L. és una de les empreses emblemàtiques de Terol.
Formigó Tarragona, S.L.
Formigó Tarragona, S.L. es dedica principalment a la producció de formigó, al control de qualitat en laboratori, la topografia i oficina tècnica.
Hormavasa
HORMAVASA es dedica a la fabricació, venda, transport i bombeig de formigó, i a la comercialització de tot tipus d'àrids.
Igmi Gramin, S.A.
IGMI GRAMIN, S.A. és una important empresa de Saragossa dedicada a la construcció d'estructures metàl·liques.
Hormigones La Paz, S.L.
Hormigones La Paz S.L. és una empresa dedicada principalment a la fabricació de formigó, amb més de 25 anys d'experiència al sector.
Metálicas Los Linajes, S.L.
METÁLICAS LOS LINAJES, S.L. es dedica a la construcció i manteniment d'estructures metàl·lique per ús industrial i edificació.
Conservas Vilamajó
Conservas Vilamajó es dedica a la fabricació i comercialització de fruites confitades, melmelades i altres productes alimentaris.
Metal Com 2022, S.L.
METAL COM 2022, S.L. es dedica com activitat principal a la construcció, manteniment i rehabilitació d'estructures metàl·liques i instal·lacions industrials.    
Áridos Curto, S.L.
ÁRIDOS CURTO, S.L. es dedica com activitat principal a la fabricació de formigó fresc i d'àrid natural.
Construcciones Metálicas Begué, S.L.
Construcciones Metálicas Begué, S.L. es dedica principalment a la fabricació d'estructures metàl·liques pel sector ramader, agrari, industrial i de serveis.
Excavacions i Transports Segu, S.L.
EXCAVACIONS I TRANSPORT SEGÚ, S.L. treballa principalment en la realització de moviment de terres i excavació, demolicions i transport i fabricació d'àrids.
Prefabricats Torre-Foix, S.L.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L. és una empresa familiar dedicada a la fabricació de prefabricats de formigó (ús per a tancaments i forjats, principalment) i àrids.
Autos Fornells
Autos Fornells es dedica al servei de transport regular de viatgers, al transport discrecional de viatgers i al transport escolar per via terrestre a Menorca.
Áridos Autol S. A.
ÁRIDOS AUTOL S. A. es dedica al lloguer de maquinària, execució d'excavacions i fabricació de formigó i àrid natural.
Áridos Mijares S. L.
Áridos Mijares S. L. es dedica al moviment de terres, a la gestió de residus i a la producció d'àrids reciclats.
Arids Costabella Freixas
Arids Costabella Freixas es dedica a l'extracció, fabricació i venda d'àrids naturals i reciclats, i a la realització de moviments de terres i enderrocs.
Prefabricados Mazana, S.L.
PREFABRICADOS MAZANA és una empresa familiar que fabrica elements prefabricats de formigó per interiors de naus porcines.
Roansa
ROURA ANGLADA, S.A. és un dels principals fabricants de prefabricats de formigó de la Catalunya central.
Emilio Durany, S.L.
EMILIO DURANY, S.L. és un dels fabricants de prefabricats de formigó més antics d'Osca.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L. es dedica al desenvolupament i fabricació de material quirúrgic especialitzat.
Sala de premsa
What ISO standards do for you
A world without international standards? (mashup 2015)