Marcatge CE i normalització de productes i serveis

La normalització de productes és una tendència que avui sembla imparable.

Sens dubte, és un procés generalitzat. Hi ha marques de producte voluntàries però hi ha altres, com el Marcatge CE, que són obligatòries. La legislació comunitaria busca l’ harmonització. Ja és obligatori el Marcatge CE en productes tan dispars com les màquines, els productes sanitaris o els productes de la construcció.

La normativa europea busca una normalització de tots els productes, en tots els àmbits, amb objecte de facilitar el mercat únic i el lliure trànsit de mercaderies i productes. Productes de la construcció, productes sanitaris, maquinària, cosmètics, equips a pressió o aliments han d’avui complir els reglaments i directives europees.

Els principals organismes notificats i entitats de certificació (Aenor, Applus, Bureau Veritas Certificación, BSI, SGS, …) disposen de marques voluntàries de producte, moltes vegades són distintius de qualitat reconeguts per l’ Administració.

 

Què és el Marcatge CE?

El Marcatge CE identifica aquells productes que compleixen la legislació harmonitzada de la Unió Europea. Un producte no pot portar Marcatge CE si no està emparat per una directiva que ho reguli.

Els productes amb Marcatge CE compleixen les exigències d’una norma harmonitzada, que regula el seu ús i característiques esencials, però hi ha excepcions; són aquells productes que no disposen de norma harmonitzada i, que, per poder disposar de Marcatge CE, han passat una Avaluació Tècnica Europea (ETE).

El Marcatge CE és obligatori i d’ aplicació per tot producte comercialitzat a la Unió Europea, fins i tot si s’ ha fabricat en un tercer país. El fabricant assumeix la responsabilitat de la conformitat del seu producte amb la legislació europea.

Què és una marca voluntària?

Entitats com Aenor, Applus o Bureau Veritas han desenvolupat reglaments tècnics particulars amb objecte d’ establir els requisits que han de complir els productes emparats per la seva marca (segell Applus+, N d’ Aenor, BSI Kitemark, …).

Aquestes marques no són obligatòries i estableixen uns estàndards de qualitat generalment superiors als exigits normativament.

En alguns casos, les marques de producte estan reconegudes per l’ Administració i permeten el compliment d’ estàndards normatius (ex. DOR conforme a la Instrucció de Formigó Estructural ​(EHE-08) o la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16)).

Quins productes han de portar Marcatge CE?

La millorr opció és recórrer a la base de dades de la Unió Europea. En l’actualitat, requereixen Marcatge CE els següents productes:

 • Aparells de gas,
 • Articles pirotècnics,
 • Ascensors,
 • Baixa tensió,
 • Calderes d’ aigua calenta noves,
 • Compatibilitat electromagnètica,
 • Ecodisseny energètic,
 • Embarcacions d’ esbarjo,
 • Emissions sonores en màquines a l’ aire lliure,
 • Equips a pressió,
 • Equips de protecció individual,
 • Equips radioelèctrics,
 • Equips i sistemes de protecció en atmosferes explosives (ATEX),
 • Explosius d’ ús civil,
 • Instruments de pesatge de funcionament no automàtic,
 • Instruments de mesura,
 • Interoperabilitat del sistema ferroviari,
 • Joguines,
 • Màquines,
 • Productes de construcció,
 • Productes sanitaris,
 • Productes sanitaris implantables actius,
 • Productes sanitaris per a diagnòstic in vitro,
 • Recipients de pressió simples,
 • Restricció de certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics (ROHS),
 • Transport de persones per cable.

En la majoria dels casos, els reglaments i directives europees ens dirigeixen a normes harmonitzades UNE-EN que són les que realment s’han d’aplicar. Generalment, un producte no ha de complir una norma, sinó un grup de normes, moltes vegades interrelacionades i de vegades de difícil interpretació.

Els diferents organismes notificats disposen de reglaments tècnics particulars aprovats per l’ Administració i que també s’han de complir per a l’ obtenció del Marcatge CE o la marca de producte.

La nostra missió és fer tot una mica més fàcil

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes de Marcatge CE i normalització de productes, assessorant, com consultora especialitzada, en totes les fases del disseny, implantació i certificació o inspecció del producte, intervenint, és clar, en la preparació de l’ expedient tècnic o la declaració de prestacions.

En l’ actualitat, som una de les enginyeries líders en l’ aplicació d’ estàndards sectorials. Aquesta experiència només té un destinatari i una finalitat: Estem en disposició d’ aportar solucions als nostres clients, senzilles, eficaces i eficients.

Desenvolupem projectes de consultoria en tota la geografia peninsular, sent a Catalunya, Andalucia, Extremadura, Galícia, País Basc/ Euskadi, Aragó, Illes Balears, València i Castella i Lleó on tenim un major establiment.

Solucions

Casos d'èxit

Mac Insular, S.L.
MAC INSULAR, S.L. es la concesionaria pública de gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos de la Isla de Mallorca.
Vall Estructures
VALL ESTRUCTURES S. L. tiene como actividad principal la construcción de naves desmontables y carpas industriales vendidas en más de 25 países.
Al Dahra Europe
AL DAHRA EUROPE es uno de los principales productores mundiales de alfalfa deshidratada.
Chocolates Blanxart
BB Chocolate Grup, S.A es una empresa dedicada a la fabricación artesanal de cacao, chocolate y productos de confiterías con materias primas selectas.
Tecnocatalana de runes, S.L.
TECNOCATALANA DE RUNES, S.L. es una de las mayores plantas de España dedicada a la fabricación de árido reciclado.
Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
GRC (GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ) es una empresa mixta público-privada que gestiona la deposición controlada de residuos de construcción en Catalunya.
Suministros Ibiza
SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACIÓN, S.L. es la principal empresa proveedora de materiales de construcción en Ibiza.
Julian Arumí, S.L.
ARUMÍ, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, se especializa en la solución de proyectos con el apoyo de sistemas prefabricados de hormigón armado y/o pretensado.
Hercal Zero
Hercal Diggers S.L. es una empresa dedicada principalmente a la realización de derribos y demoliciones, y a la ejecución de proyectos de obra civil.
Grup Castellot
ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. es uno de los principales fabricantes de hormigón de la Catalunya central.
Industrias Aja De Lliça S. L.
Industrias Aja De Lliça S. L. se dedica a la ejecución de proyectos de calderería para todo tipo de instalaciones y su mantenimiento.
Dorta Carpintería metálica, S.L.U.
DORTA CARPINTERIA METALICA, S.L.U. es uno de los principales talleres de carpintería metálica que existen en Huesca.
Arasfalto, S.L.
ARASFALTO, S.L. es una de las empresas emblemáticas de Teruel.
Formigó Tarragona, S.L.
Formigó Tarragona, S.L. se dedica principalmente a la producción de hormigón, al control de calidad en laboratorio, la topografía y oficina técnica.
Hormavasa
HORMAVASA se dedica a la fabricación, venta, transporte y bombeo de hormigón, y a la comercialización de todo tipo de áridos.
Igmi Gramin, S.A.
IGMI GRAMIN, S.A. es una importante empresa de Zaragoza dedicada a la construcción de estructuras metálicas.
Hormigones La Paz, S.L.
Hormigones La Paz S.L. es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de hormigón, con más de 25 años de experiencia en el sector.
Metálicas Los Linajes, S.L.
METÁLICAS LOS LINAJES, S.L. se dedica a la construcción y mantenimiento de estructuras metálicas para uso industrial y edificación.
Conservas Vilamajó
Conservas Vilamajó se dedica a la fabricación y comercialización de frutas confitadas, mermeladas y otros productos alimenticios.
Metal Com 2022, S.L.
METAL COM 2022, S.L. se dedica como actividad principal a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de estructuras metálicas e instalaciones industriales.    
Áridos Curto, S.L.
ÁRIDOS CURTO, S.L. se dedica como actividad principal a la fabricación de hormigón fresco y de árido natural.
Construcciones Metálicas Begué, S.L.
Construcciones Metálicas Begué, S.L. se dedica principalmente a la fabricación de estructuras metálicas para el sector ganadero, agrario, industrial y de servicios.
Excavacions i Transports Segu, S.L.
EXCAVACIONS I TRANSPORT SEGÚ, S.L. treballa principalment en la realització de moviment de terres i excavació, demolicions i transport i fabricació d'àrids.
Prefabricats Torre-Foix, S.L.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L. es una empresa familiar dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón (uso para cerramientos y forjados, principalmente) y áridos.
Autos Fornells
Autos Fornells se dedica al servicio de transporte regular de viajeros, al transporte discrecional de viajeros y al transporte escolar por vía terrestre en Menorca.
Áridos Autol S. A.
ÁRIDOS AUTOL S. A. se dedica al alquiler de maquinaria, ejecución de excavaciones y fabricación de hormigón y árido natural.
Áridos Mijares S. L.
Áridos Mijares S. L. se dedica al movimiento de tierras, a la gestión de residuos y a la producción de áridos reciclados.
Arids Costabella Freixas
Arids Costabella Freixas se dedica la extracción, fabricación y venta de áridos naturales y reciclados, y a la realización de movimientos de tierras y derribos.
Prefabricados Mazana, S.L.
PREFABRICADOS MAZANA es una empresa familiar que fabrica elementos prefabricados de hormigón para interiores de naves porcinas.
Roansa
ROURA ANGLADA, S.A. es uno de los principales fabricantes de prefabricados de hormigón de la Catalunya central.
Emilio Durany, S.L.
EMILIO DURANY, S.L. es uno de los fabricantes de prefabricados de hormigón más antiguos de Huesca.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L. se dedica al desarrollo y fabricación de material quirúrgico especializado.
Sala de premsa
What ISO standards do for you
A world without international standards? (mashup 2015)