Seguretat i salut en el treball

OHSAS 18001 i ara ISO 45001 són les referències naturals quan una organització vol integrar la prevenció de riscos en el seu sistema de gestió.

La responsabilitat social corporativa (RSC) o responsabilitat social empresarial (RSE) està cada dia més present en tots els àmbits econòmics.

El consumidor, els clients, els treballadors, les administracions públiques i els grups d’ interès (stakeholders) de la Societat valoren molt positivament les empreses i organitzacions que estableixen pautes actives de gestió de les condicions de treball, la seguretat i la salut laboral.

No consisteix en complir el que diu la Llei 31/1995 o el Real Decret 39/1997 o altra normativa de seguretat laboral, consisteix en gestionar activament la seguretat i salut en el treball, de manera harmònica amb altres sistemes de gestió (ISO, EFQM, MCE, Lean, …).

La normativa de seguretat i salut a Espaya pot de vegades ser complexa. Existeix una legislació i jurisprudència molt desenvolupada, no només a nivell estatal, també autonòmic, local, europeu i internacional. En ocasions trobem pautes de seguretat laboral que són de difícil interpretació, fins i tot discordants. Existeixen múltiples guies, a nivell de l’ INSST (institut nacional de seguretat i salut en el treball), OIT (Organització internacional del treball), Ministeri de Treball o la Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball.

Igual per la gran multitud de recursos existents, la compilació i integració en les sistemàtiques de l’ empresa pot arribar a ser complex i dificultós.

En un món en contínua evolució, la diferenciació és bàsica per poder competir. En un món globalitzat, la confiança en una empresa, en una marca, en un producte, és imprescindible. La credibilitat, el renom públic que la nostra organització necessita es pot obtenir quan entitats independents acrediten el bon funcionament de la nostra organització.

Els sistemes de gestió de seguretat i salut laboral ISO 45001 poden ser certificats per organismes independents (Aenor, Bureau Veritas, Applus, SGS, BSI, …). Faciliten la gestió interna de la prevenció de riscos laborals i afavoreixen la promoció comercial i publicitària de l’ organització, augmenten el crèdit i la seva imatge davant les institucions, la opinió pública i els grups d’ interès.

treballa dissenyant, establint i implantat sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball des de fa més de 20 anys (OHSAS 18001:1998).

Els nostres projectes de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45001 es plantegen i dissenyen com un actiu. L’objectiu és la integració plena de la prevenció en l’empresa, de manera eficaç, senzilla i pràctica.

 

Solucions

Casos d'èxit

Napo in... I‘m a kommmitmensch
Napo in... Stress al lavoro! - 2014 - HD
Napo in… Heat stress (Walk the talk)
OIT: Cambiando vidas
Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del Trabajo