Metodologia

ha desenvolupat metodologies pròpies i específiques amb objecte de donar el millor servei possible al client.

D’acord a les necessitats del client, els nostres serveis es poden plantejar de maneres diferents

 

 • Anàlisi/diagnòstic,
 • Auditoria/revisió prèvia,
 • Projecte de consultoria,
 • Seguiment/outsourcing.
Anàlisi/diagnòstic

Majoritariament, les empreses i organitzacions tenen un funcionament no del tot fluid. És que és habitual. Les “mudes” o ineficiències del sistema són percebudes per la Direcció que intueix les “goteres”. En molts casos, els punts crítics estan clarament definits; en altres ocasions, la situació és més difusa. És normal que la Direcció vulgui una opinió independent, externa i experta en un determinat àmbit.

Tant en empreses consolidades com de nova creació, solen existir diferents ineficiències que llasten el seu funcionament:

 • Reprocessaments. Lentitud i rutina. Repetició rutinària de processos i activitats, moltes vegades innecessaris (no aporten valor a ningú), altres vegades conseqüència d’errors i fallades aigua amunt.
 • Estructura inadequada, de vegades sobredimensionada, altres vegades mancat d’elements imprescindibles a la seva grandària i volum de negoci.
 • Disqualitats, tant internes com no conformitats que es transmeten al client.
 • Organització funcional o per departaments, en comptes de transversal o per processos.
 • Esperes o parades en el procés operatiu, temps perduts en les màquines o persones.
 • Moviments i transports de persones i productes sense valor afegit
 •  …

Sens dubte, La Direcció necessita informació, reflexionar sobre el futur i conèixer la situació de l’organització.

Moltes vegades els problemes organitzatius es resolen internament, a partir de la informació reportada pels departaments / àrees tècniques de l’empresa (operacions, qualitat, financer, …). Sens dubte, una excel·lent opció, propera i pròpia de l’empresa.

Però altres vegades això no és possible (excés de treball, personal no adequat, …) o es vol tenir una visió externa, equànime, professional, integral i objectiva.

D’acord a necessitats de l’empresa, els nostres serveis d’anàlisi/diagnòstic tenen particularitats. En línies generals, consisteix en una revisió integral de l’organització, secció per secció, a fi de poder precisar punts crítics i ineficiències sistèmiques, establir l’oportunitat de millora i el pla d’acció per a la seva consecució.

Generalment inclou la revisió de el sistema d’anàlisi i reducció de costos que té l’empresa. Com a pauta bàsica, es realitza un diagnòstic operacional (dels processos) basat en la metodologia Lean Management.

Auditoria/revisió prèvia

En un món cada vegada més complex, les exigències i regulacions que han de complir les organitzacions són cada dia més i més complexes. En molts casos, l’empresa no té més remei que escometre internament.

Les exigències que ha de complir una empresa no paren d’incrementar-se: normativa europea, Marcatge CE, sostenibilitat, economia circular, R + D + I, responsabilitat social corporativa, normalització, excel·lència i satisfacció de client, seguretat i salut en el treball,. …

En moltes ocasions, el personal intern de l’organització escomet el projecte, dissenya des de zero la base documental que es requereix i estableix les pautes que considera, sempre sota el seu criteri i basant-se en les fonts d’informació que disposa.

Però sempre hi ha la incertesa d’un primer disseny. El personal de la seva empresa no són professionals de la normalització, en molts casos s’ha improvisat, en altres, s’han establert pautes basades en la intuïció i l’experiència.

Els nostres serveis d’auditoria/revisió prèvia tenen per objecte la valoració del funcionament d’una organització d’acord a un referencial. Després de la revisió, l’empresa obté un informe de conclusions on es detallen els punts forts observats (requisits del referencial que es compleixen, enfocaments encertats implementats…) i aquelles àrees de millora on cal emprendre millores (requisits del referencial amb potencial de millora).

Rera els nostres serveis d’auditoria/revisió prèvia, l’organització té una visió clara del camí recorregut i de les metes que cal emprendre abans, per exemple, d’una inspecció reglamentària.

Consultoria: les nostres solucions

En un món cada vegada més complex, les organitzacions tenen problemes per disposar de personal qualificat per a totes les situacions amb què s’han d’enfrontar.

 

El nombre d’àmbits amb els quals interactua la seva empresa no paren d’incrementar-se: normativa europea, Marcatge CE, sostenibilitat, economia circular, R + D + I, responsabilitat social corporativa, normalització, excel·lència i satisfacció de client, seguretat i salut en el treball, ….

La seva empresa disposa d’un nombre important de bases: el coneixement, l’experiència, la professionalitat, l’audàcia, la intuïció, el dinamisme i la creativitat. Domina segur un ampli nombre de camps.

Però de vegades, es requereix personal qualificat per solucionar una necessitat i no es disposa. En altres, no es disposa de temps. El dia a dia és demolidor. Probablement els recursos no són suficients per solucionar amb solidesa els diferents reptes que se surten de la rutina. És difícil que l’empresa compti amb un exèrcit interminable de persones especialitzades en els diferents àmbits, amb temps i amb recursos.

La nostra Firma aporta ” solucions “, serveis de consultoria en diferents àmbits a fi de prestar un servei professional i especialitzat.

La nostra missió és donar suport i donar suport a l’empresa i als seus integrants, a fi de culminar amb èxit les necessitats i metes amb què s’enfronta l’organització.

Seguiment/outsourcing

La nostra relació amb els clients no acaba amb el projecte de consultoria. Els nostres serveis de seguiment i control (outsourcing) mantenen oberts canals de comunicació i consulta, anàlisi, seguiment, actualització i millora del projecte, el que permet la consolidació definitiva de les pautes establertes a l’empresa.

 

Els nostres clients volen resultats. Inverteixen en els nostres serveis perquè saben que s’integraran sòlidament en la seva organització.

Després d’un projecte ben estructurat i millor executat, els nostres serveis de control (seguiment-outsourcing) són una garantia de continuïtat. Generem relacions a llarg termini amb el client, conseqüència dels canvis estructurals que es produeixen. Els serveis de manteniment/outsourcing comporten la resolució de consultes i informació, el suport a les inspeccions reglamentàries i la supervisió in situ de el projecte, la seva consolidació i millora.

Els canvis que es produeixen en l’entorn i internament, dins de l’organització, són continus. És per això necessari actualitzar i fer un seguiment al projecte, a fi d’evitar el seu desfasament i obsolescència prematura.

Molts clients volen doncs la supervisió continuada dels projectes. Només veuen aspectes positius. Es manté la iniciativa, l’empenta, l’eficiència i la vigència de les mesures implementades.