Govern, Risc i Compliment

La Direcció d'una organització és cada dia més complexa. També cada dia està més regulada. S'ha d'establir pautes de bon govern, compliance, responsabilitat social corporativa o empresarial (RSE / RSC) o gestió del risc.

En una empresa moderna ben estructurada, la funció de la Gerència i de la Direcció General és la coordinació i supervisió de les diferents àrees de l’empresa, requerir informació als diferents centres de responsabilitat, l’establiment d’objectius empresarials, la supervisió dels indicadors bàsics del negoci (quadre de comandament), la definició i gestió de l’estratègia empresarial del negoci, les relacions públiques amb proveïdors i clients fonamentals i la presa de decisions finals.

Com a conseqüència de la complexitat actual, a les responsabilitats fonamentals s’han afegit altres que cal assumir:

  • Responsabilitat social empresarial (RSE) o corporativa (RSC).
  • Compliment
  • Relleu generacional: Protocol familiar o de successió familiar

La nostra Firma desenvolupa la seva activitat de consultoria en l’àmbit de l’estratègia empresarial. Permeten l’establiment d’un pla d’acció a mig i llarg termini que ha de ser revisat periòdicament per tenir en compte els canvis a curt termini que es produeixen.

Els plans estratègics són una bona eina per fixar objectius, involucrar el personal en la seva consecució, clarificar les fortaleses i debilitats de l’organització i establir sistemes de control i seguiment dels resultats empresarials.

Solucions