Protocol familiar

L'empresa familiar aporta valors que contribueixen al seu propi desenvolupament, però també presenta limitacions particulars que es posen de manifest en situacions crítiques. Una d'elles, molt freqüent en Pimes, és la dificultat de crear d'una visió transgeneracional que faciliti una successió familiar serena i consensuada, situació especialment conflictiva quan la propietat està en mans de diverses famílies. El repte és passar de l'empresa familiar a la família empresària.

Entenem com a empresa familiar l’organització en la qual la propietat i la direcció estan en mans familiars. Si bé en molts casos són d’una família, podem trobar situacions on la propietat està en mans de diverses famílies.

Les empreses familiars té vocació de perpetuïtat, és a dir, una clara i definida perspectiva de supervivència en el llarg termini. També tenen altres trets que les caracteritzen clarament:

 • Estabilitat de l’ocupació. Major responsabilitat cap als treballadors,
 • Major capitalització per superar períodes de crisi,
 • Agilitat en la presa de decisions,
 • Major vinculació geogràfica.

Però per les seves particulars característiques també apareixen determinades limitacions. Es posen de manifest amb el creixement de l’empresa i es converteixen en crítiques en el moment de la successió.

Gran part de les limitacions a què estan sotmeses les empreses familiars tenen el seu origen en qüestions relacionades amb les diferents relacions que han d’establir-se entre els grups familiars, entre la propietat i la gestió.

Les desavinences entre socis o germans propietaris d’una empresa solen adquirir una major dimensió en el moment de la successió familiar i poden posar en perill la pròpia estabilitat de la companyia.

La successió en l’empresa familiar es revela com un dels moments crítics ja que es manifesten moltes de les tensions latents. Ho demostra la mitjana d’edat de les empreses familiars, 25-30 anys, enfront d’altres tipus de societats l’mitjana oscil·la entre els 40-50 anys.

La preparació d’un protocol de successió en a l’empresa familiar és un aspecte fonamental en les empreses i la mentalització sobre la seva importància és un factor clau per a la seva continuïtat.

protocolo familiar para empresas sucesion y relevo generacional

Les relacions i acords entre la propietat d’una empresa queden regulats en els acords estatutaris. Són eficaços davant de tercers, però insuficients per regular tots els aspectes que incideixen en la vida de l’empresa familiar:

 • Accés i sortida dels membres familiars de la gestió i a la propietat de l’empresa, successió, resistència a la successió,
 • Formació dels futurs directius,
 • Polítiques de retribució,
 • Entrada de noves generacions,
 • Pactes intrafamiliars,
 • Codi i valors ètics,
 • Fórmules per a la resolució de conflictes, etc.

En el moment de la successió a l’empresa familiar, l’obertura de fòrums de comunicació és recomanable. Es crea un escenari on tots els membres poden expressar-se i arribar a acords que facilitaran el bon govern de la Societat.

El Protocol familiar (pla de relleu generacional, family constitution o protocol de successió de l’empresa familiar), com a pacte parasocial, és un instrument específic de l’empresa familiar per regular tots aquells aspectes que facilitin la seva continuïtat, anticipant-se a les eventuals discrepàncies que puguin sorgir en el seu si i garantint la seva continuïtat.

Tots aquests aspectes han de ser acordats abans que puguin sorgir les discrepàncies. El protocol familiar, en aquest sentit, es mostra com l’instrument més adequat.

Aportem solucions

como consultora especialitzada en organització, dins de la seva línia de negoci Govern, Risc i Compliance, ha desenvolupat una línia especialitzada en el procés de successió de l’empresa familiar. Els nostres serveis abasten quatre línies de treball:

 • Govern familiar: futur de l’empresa, acords en l’àmbit de la propietat i del relleu generacional,
 • Gestió patrimonial: deures i drets de la Propietat, rendes i dividends,
 • Gestió i organització de la societat: professionalització, clarificació de responsabilitats i establiment de codis de conducta.
 • Acords socials i familiars: pautes familiars de solidaritat i manteniment de tradicions.

Els nostres projectes de successió familiar són desenvolupats per un equip multidisciplinari en què intervenen personal de l’àrea de consultoria juntament amb experts jurídics. Segurament aquesta visió multidisciplinar ens diferencia clarament ja que ens permet un assessorament clar i transparent tant en l’àmbit de la gestió empresarial com en els aspectes jurídics que implica un pacte parasocial regit pel Codi Civil.

L’estructura i el model de protocol familiar varia en funció de la complexitat dels grups familiars, la complexitat de l’empresa i la seva pròpia estructura. No hi ha un model d’aplicació per a totes les situacions.

En l’actualitat és possible la inscripció dels protocols familiars en el registre mercantil. Aquesta iniciativa és molt freqüent en EUA i proporciona transparència a aspectes relacionats amb el relleu generacional i els límits de participació dels grups familiars a l’empresa, generant confiança i seguretat en moments de limitació financera, entrada de nous socis o operacions de capital de risc.

Dirigit a

Empreses d’àmbit familiar que volen planificar la successió o relleu generacional. Aquest aspecte sol ser fonamental quan la propietat està en mans de diverses famílies.

El que obté el client

Memòria que recull tots els aspectes crítics de la successió familiar, pactada en consens per totes les parts implicades, assessorats per un equip multidisciplinar de consultors d’organització i experts en fiscalitat i dret mercantil i civil.

Casos d'èxit

Links sectorials