Marcatge CE productes sanitaris

El Reglament (UE) 2017/745 sobre els productes sanitaris suposa un pas més cap a la normalització a tota Europa d'aquests dispositius. Si bé el procés pot semblar complexe i la normativa de Marcatge CE producte sanitari, amplia i profunda, ho entenem com una oportunitat en un mercat cada vegada més globalitzat.

S’entén com producte sanitari, tot instrument, dispositiu, equip, programa informàtic, implant, reactiu, material o altre article destinat pel fabricant a ser utilitzat en persones, per separat o en combinació, amb algun dels següents fins mèdics específics:

 • Diagnòstic, prevenció, seguiment, predicció, pronòstic, tractament o alivi d’una enfermetat,
 • Diagnòstic, seguiment, tractament, alleugeriment o compensació d’una lesió o d’una discapacitat,
 • Investigació, substitució o modificació de l’anatomia o d’un procés o estat fisiològic o patològic,
 • Obtenció de informació mitjançant l’examen in vitro de mostres procedents del cos humà, incloent donacions d’òrgans, sang i teixits, i que no exerceix la seva acció principal prevista a l’interior o a la superficie del cos humà per mecanismes farmacològics, immunològics ni metabòlics, però a la funció puguin contribuir aquests mecanismes.

Els següents productes també es consideraran productes sanitaris:

 • Els productes de control o suport a la concepció,
 • Els productes destinats específicament a la neteja, desinfecció o esterilització dels productes sanitaris i els seus accesoris.

És important tenir en compte que els “accesoris” dels productes sanitaris, d’acord a la reglamentació comunitaria, també s’entenen com “productes sanitaris” i, com la resta de dispositius, han de complir la reglamentació.

Requisits per als productes sanitaris

El Reglament (UE) 2017/745 sobre els productes sanitaris estableix requisits per a tots els dispositius sanitaris. Aquests poden variar d’acord a la seva classificació:

 • Comercialització i posada en servei dels productes, obligacions dels diferents agents involucrats, reprocessament, marcatge CE i lliure circulació.
 • Identificació i traçabilitat dels productes, registre dels productes i dels agents econòmics. Seguretat i funcionament clínic. Base de dades europea sobre productes sanitaris.
 •  Classificació i avaluació de la conformitat.
 • Avaluació i investigacions clíniques.
 • Seguiment postcomercialització, vigilancia i control del mercat.
Classificació de productes sanitaris

Els productes es classifiquen en les classes I, IIa, IIb i III, tenint en compte la finalitat prevista dels productes i els seus riscos inherents. El Reglament (UE) 2017/745 incrementa l’àmbit d’aplicació de la normativa, incloent alguns productes més:

 • Productes dedicats a la neteja, esterilització o desinfecció de productes sanitaris.
 • Productes sense finalitat mèdica inclosos a l’annex XVI.
 • Productes que porten incorporat o consisteixen en un nanomaterial.
 • Implantables actius i els seus accessoris han estat inclosos en la classe III.

Els programes informàtics independents, com les apps, tenen la seva pròpia regla de classificació

Els productes classe I no requereixen la intervenció d’organismes notificat excepte aquells estèrils, amb funció de mesurament o reprocessats.

Ex. Productes Marcatge CE Classe I: Productes per a recol·lecció de fluids corporals (bosses d’orina), productes per immobilitzar parts del cos o per aplicar compressió (benes, mitges elàstiques), productes per al suport del pacient (caminadors, bastons), altres (ulleres, ènemes, llums de reconeixement).

Ex. Productes Marcatge CE Classe I estèrils: Guants d’examen, xeringues, equips d’infusió per gravetat, gases per protegir les ferides o per absorbir exsudats, instruments quirúrgics reutilitzables.

Ex.  Productes Marcatge CE Classe I amb funció de mesurament: xeringues, termòmetres no electrònics, tonòmetres.

Ex. Productes Marcatge CE Classe IIa: circuits de circulació extracorpòria, sondes urològiques, drenatges quirúrgics, agulles, cànules, guants quirúrgics, lents de contacte, audiòfons, estimuladors musculars: TENS, esfigmomanòmetres, equips de diagnòstic, equips per a fisioteràpia.

Ex. Productes Marcatge CE Classe IIb: lents intraoculars, implants de farciment tissular, sutures quirúrgiques no absorbibles, apòsits per a ferides que cicatritzen per segona intenció, bosses de sang, hemodialitzadors, plomes d’insulina, desfibril·ladors externs, equips de raigs X per a diagnòstic, làsers quirúrgics, equips per a teràpia per radiacions, sistemes de vigilància per a cures intensives, màquines d’anestèsia, condons.

Ex. Productes Marcatge CE Classe III: vàlvules cardíaques, pròtesis de maluc, pròtesis de mama, endopròtesis vasculars: stents, catèters cardiovasculars, sutures absorbibles, adhesius de teixits interns biològics, materials d’endodòncia amb antibiòtics, apòsits amb agents antimicrobians, catèters recoberts d’heparina, condons amb espermicida , pegats vasculars bovins, apòsits de col·lagen.

Aportem solucions

Els nostres projectes de consultoria Marcatge CE s’estructuren en les següents fases:

 1. – Identificar directives aplicables,
 2. – Verificar requisits segons Reglament (UE) 2017/745 i normativa,,
 3. – Identificar si el producte o dispositiu necessita organisme notificat (d’ acord a la classificació),
 4. – Establiment pla d’ assajos sobre el producte i verificar la seva conformitat,
 5. – Establir documentació tècnica (technical files)
 6. – Avaluació per organisme notificat, identificació dels productes amb el marcatge “CE” i emissió de la Declaració de Conformitat.

La nostra funció com a empresa de consultoria especialitzada, és l’anàlisi de la reglamentació vigent a fi d’identificar els requisits i exigències que el client vol acreditar.

En l’organització s’ha d’establir un sistema de control en producció que ha de complir les exigències de la UNE-EN ISO 13485. Com tots els sistemes de gestió, s’han de basar en pautes i fitxes de procés escrites.

En un projecte de Marcatge CE, és fonamental l’avaluació i investigacions clíniques que necessita el dispositiu. Si és un producte altament contrastat, s’ha de justificar adequadament.

Una altra fase important d’un projecte d’aquestes característiques, és la preparació dels expedients tècnics (technical files) amb el qual s’ha d’acreditar tots els aspectes del producte: descripció i especificacions, informació, requisits de seguretat i funcionament, disseny i fabricació, beneficis i riscos, verificació i validació del producte…

La nostra missió és fer fàcil i senzill tot el projecte Marcatge CE productes sanitaris a l’empresa, sempre tenint en compte que la simplicitat pot anar íntimament lligat amb un treball brillant, profund i experimentat.

Dirigit a
 • Fabricants de qualsevol producte sanitari (independentment de quina sigui la seva classificació d’acord al Reglament (UE) 2017/745)
 • Proveïdors de serveis relacionats amb la sanitat
 • Fabricants de matèries primeres i accessoris de productes sanitaris
El que obté el client

Marcatge CE Reglament (UE) 2017/745. Organismes notificats acreditados: Agencia española del medicament i productes sanitaris (AEMPS), BSI, SGS, Dekra, Tüv Nord, Tüv Sud, DNV, Bureau Veritas, DQS, Lloyds Register…

Casos d'èxit

Sinergies
Els projectes de Marcatge CE productes sanitaris s'han de complementar amb projectes ISO 13485. A més, es poden combinar fàcilment amb qualsevol sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001.
Documents relacionats
Links sectorials