Sala de premsa

Elements estructurals d’acer o alumini conformats en fred UNE-EN 1090-4 i UNE-EN 1090-5. Cal Marcatge CE?

Dijous 18, maig 2023

El Marcatge CE UNE-EN 1090-1 és normatiu des del 01/07/2014 en estructures d’acer UNE-EN 1090-2 i d’alumini UNE-EN 1090-3.

La UNE-EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018) especifica els requisits per a la fabricació i instal·lació, de components i xapes estructurals d’acer conformats en fred i estructures conformades en fred per a aplicacions de coberta, sostre, forjat, mur i revestiment.

La UNE-EN 1090-5:2017 (EN 1090-5:2017) estableix els requisits tècnics per als elements estructurals d’alumini conformats en fred i estructures conformades en fred per a aplicacions de coberta, sostre, sostre i mur.

Les estructures emparades per aquestes normes poden ser, per exemple:

 • teulades d’una o múltiples capes, on l’estructura que suporta la càrrega (capa inferior) així com la coberta de teulada real (capa superior) o ambdues estan compostes per components i xapes estructurals conformats en fred;
 • parets d’una o múltiples capes on l’estructura que suporta la càrrega (capa interior) així com el revestiment real (capa exterior) o tots dos estan compostos per components i xapes estructurals conformats en fred; o
 • gelosies de components conformats en fred.

Les estructures poden estar compostes d’un conjunt de components i xapes estructurals fabricats en acer d’acord amb la Norma EN 1090-4 i d’altres en alumini d’acord amb la Norma EN 1090-5, és a dir, és possible l’existència d’estructures mixtes, d’acord amb diferents normes (ex. UNE-EN 1090-2 i UNE-EN 1090-3).

El Marcatge CE d’estructures d’acer i alumini està regulat per la norma harmonitzada UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 (EN 1090-1:2009+A1:2011), on s’indica que NOMÉS els elements estructurals emparats per l’EN 1090-2 i el 1090-3 requereixen Marcatge CE d’acord amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de la construcció.

Fabriquem estructures d’acer/alumini conformades en fred EN 1090-4 i EN 1090-5. Què fem?

L’establiment d’un Sistema Control Producció en Fàbrica (SCPF) EN 1090-4:2018 o UNE-EN 1090-5:2017 és de caràcter voluntari, però l’existència de normes pròpies que defineixin les especificacions, la documentació i les característiques dels productes constituents o la fabricació i el muntatge és un gran avantatge per a l’establiment de sistemàtiques coherents i pròpies del sector.

A l’establiment d’un SCPF EN 1090-4 i EN 1090-5 s’han de tenir en compte pautes essencials, moltes comunes a l’EN 1090-2 i EN 1090-3:

 • Classe d’execució del projecte.
 • Declaració de la conformitat (voluntari, però recomanat).
 • Control de les matèries primeres (tipus d’acer, normes de compliment, material de soldadura, …).
 • Sistemàtiques de fabricació (ex. conformat, tall, perforat, soldadura, fixació mecànica, …).
 • Procediment o pautes de muntatge (ex. replanteig, eines, qualificació, …).

Actualment, empreses de diversos àmbits han establert sistemes de control de la producció a fàbrica d’acord amb la família de normes UNE-EN 1090 amb caràcter voluntari, però buscant resultats tangibles:

 • Acreditació dels productes per un organisme independent.
 • Actualització i fluïdificació real i constatable dels protocols, els plans de control i les pautes de funcionament de l’àrea de producció.
 • Definició i clarificació de responsabilitats i atribucions.
 • Estructuració piramidal de l’organització.
 • Establiment dels controls bàsics que avui dia requereixen les empreses fabricants d’estructures.
 • Potenciació del servei aportat al client.
 • Reconeixement públic, confiança i credibilitat a nivell dels diferents grups d’interès.

Aportem solucions

La nostra tasca, en empreses que volen normalitzar els seus processos i productes d’acord amb les normes EN 1090-4 o UNE-EN 1090-5, és el disseny i el desenvolupament de l’SCPF d’acord amb les normes d’aplicació (ex. UNE-EN 508 -1:2022, UNE-EN 14782:2006, …). La nostra experiència i coneixement de les normes EN 1090-1, EN 1090-2 i EN 1090-3 ens donen un gran avantatge en aquesta fase del projecte.

Prèviament, es fa una revisió o anàlisi de l’empresa a fi de recopilar informació de l’organització (maquinària, processos, personal, productes constituents o matèries primeres…) i fer una estimació del grau de compliment de l’EN 1090 i normes relacionades.

Un cop el SCPF ha estat aprovat, la nostra feina consisteix a ajudar l’empresa a la implantació. Tot i que sembla el més fàcil, sol ser la fase que més esforç comporta. Canviar hàbits i costums no és senzill.

Per acabar, després d’una revisió final, la nostra tasca consisteix a ajudar l’organització a passar la inspecció de l’organisme certificador (AENOR, Bureau Veritas, Applus, OCA global, Lloyd’s Register, ICDQ, VerusCert, All World Certificació, …). Cada organisme de control té un reglament particular que és la base de la inspecció.

La nostra Firma treballa a l’àmbit del Marcatge CE UNE-EN 1090-1 des del 2012, dos anys abans que fos obligatori. Som una de les poques enginyeries a Espanya amb una àrea tècnica especialitzada a l’EN 1090 i que treballa a tota la península.

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes al sector de la construcció. Actualment som una de les enginyeries líders en l’aplicació d’estàndards sectorials d’acord amb el Reglament (UE) 305/2011.

 

 

Podeu consultar informació relacionada amb la Norma UNE EN 1090 en els següents enllaços:

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una verificació exhaustiva de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.