Marcatge CE prefabricats formigó

El Marcatge CE de prefabricats de formigó és, sobretot, un distintiu de seguretat. Permet assegurar que els productes que es monten en obra han estat objecte d' una avaluació de conformitat i que compleixen les directives europees. El Sistema d' Avaluació de Conformitat per a prefabricats de formigó segons Reglament (UE) 305/2011 és 2+ o 4, depenent del producte i la seva funció.

El marcatge CE formigó no existeix, el que existeix és el marcatge CE de diferents elements prefabricats en formigó, cadasqun amb la seva norma i sistema de control específic.

Els prefabricats de formigó que requereixen Marcatge CE són múltiples:

 • UNE-EN 1168:2006+A3:2012 (EN 1168:2005+A3:2011) Plaques alveolars.
 • UNE-EN 1520:2011 (EN 1520:2011) Components prefabricats de formigó armat d’ àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura estructural i no estructural.
 • UNE-EN 12737:2006+A1:2008 (EN 12737:2004+A1:2007) Reixetes de sòl per a bestiar.
 • UNE-EN 12794:2006+A1:2008 (EN 12794:2005+A1:2007) i UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 (EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008) Pilots de cimentació.
 • UNE-EN 12843:2005 (EN 12843:2004) Màstils i puntals.
 • UNE-EN 13224:2012 (EN 13224:2011) Elements per a forjats nervats.
 • UNE-EN 13225:2013 (EN 13225:2013) Elements estructurals lineals.
 • UNE-EN 13693:2005+A1:2010 (EN 13693:2004+A1:2009) Elements especials per a cobertes.
 • UNE-EN 13747:2006+A2:2011 (EN 13747:2005+A2:2010) Prelloses per a sistemes de forjats.
 • UNE-EN 13978-1:2006 (EN 13978-1:2005) Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d’ una peça o formats per elements individuals amb dimensions d’ una habitació.
 • UNE-EN 14843:2008 (EN 14843:2007) Escales.
 • UNE-EN 14844:2007+A2:2012 (EN 14844:2006+A2:2011) Marcs.
 • UNE-EN 14991:2008 (EN 14991:2007) Elements de cimentació.
 • UNE-EN 14992:2008+A1:2012 (EN 14992:2007+A1:2012) Elements per a murs.
 • UNE-EN 15037-1:2010 (EN 15037-1:2008) Sistemes de forjats de biga i revoltó. Part 1: Biguetes.
 • UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 (EN 15037-2:2009+A1:2011) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó.
 • UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014 (EN 15037-4:2010+A1:2013) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Part 4: Revoltó de poliestirè expandit.
 • UNE-EN 15037-5:2013 (EN 15037-5:2013) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Parte : Revoltons lleugers per a encofrats simples.
 • UNE-EN 15050:2008+A1:2012 (EN 15050:2007+A1:2012) Elements per ponts.
 • UNE-EN 15258:2009 (EN 15258:2008) Elements de murs de contenció.
 • UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (EN 771-3:2011+A1:2015) Especificacions de peces per a fàbrica de maçoneria. Part 3: Blocs de formigó (àrids densos i lleugers).
 • UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (EN 771-4:2011+A1:2015) Especificacions de peces per a fàbrica de maçoneria. Part 4: Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau.
 • UNE-EN 1857:2013 (EN 1857:2010) Xemeneies. Components. Conductes interiors de formigó.
 • UNE-EN 1858:2011+A1:2011 (EN 1858:2008+A1:2011) Xemeneies. Components. Blocs per conductes de fum de formigó.
 • UNE-EN 12446:2012 (EN 12446:2011) Xemeneies. Components. Elements de paret exterior de formigó.
 • UNE-EN 15435:2009 (EN 15435:2008) Blocs d’ encofrat de formigó d’ àrids densos i lleugers. Propietats del producte i prestacions.
 • UNE-EN 15498:2009 (EN 15498:2008) Blocs d’ encofrat de formigó amb virutes de fusta. Propietats del producte i prestacions.
 • UNE-EN 1916:2008 (EN 1916:2002 i EN 1916:2002/AC:2008) Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’ acer.
 • UNE-EN 40-4:2006 (EN 40-4:2005 i EN 40-4:2005/AC:2006) Columnes i bàculs d’ enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’ enllumenatde formigó armat i pretensat.
 • UNE-EN 1338:2004 (EN 1338:2003) Llambordes de formigó. Especificacions i mètodes d’asssaig.
 • UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006) Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’ assaig.
 • UNE-EN 1340:2004 (EN 1340:2003) Vorades prefabricades de formigó. Especificacions i mètodes d’ assaig.
 • UNE-EN 13748-1:2005 (EN 13748-1:2004, EN 13748-1:2004/AC:2005, EN 13748-1:2004/A1:2005) Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo per ús interior.
 • UNE-EN 13748-2:2005 (EN 13748-2:2004) Rajoles de terratzo. Part2: Rajoles de terratzo per ús exterior.
Aportem Solucions

Marcado CE prefabricados de hormigon Reglamento (UE) 305 2011El Marcatge CE dels prefabricats de formigó es sustenta en 3 potes o eixos vertebradors:

 • Organisme notificat (depèn del sistema control conformitat).
 • Control sobre producte (assajos laboratorials de tipus i d’ autocontrol), en especial, assajos de resistència.
 • Control sobre processos: sistema organitzatiu o Sistema Control Producció Fàbrica (SCPF), peça fonamental, doncs ajuda a estructurar tota la sistemàtica de control i facilita la seva gestió.

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes en el sector de la construcció. En l’ actualitat, som una de les enginyeries líders en l’ aplicació d’ estàndards sectorials d’ acord a Reglament (UE) 305/2011, desenvolupant projectes en tota Espanya.

Aquesta experiència només té un destinatari i una finalitat: Estem en disposició d’ aportar solucions als nostres clients, solucions senzilles i eficients.

Dirigit a

Fabricants de prefabricats de formigó amb capacitat portant,

Fabricants de prefabricats de formigó sense funcionaliat estructural (ex. blocs de formigó, tancaments…)

El que obté el client

Marcatge CE UNE-EN 1168:2006+A3:2012 (EN 1168:2005+A3:2011) Plaques alveolars.

Marcatge CE UNE-EN 1520:2011 (EN 1520:2011) Components prefabricats de formigó armat d’ àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura estructural i no estructural.

Marcatge CE UNE-EN 12737:2006+A1:2008 (EN 12737:2004+A1:2007) Reixetes de sòl per a bestiar.

Marcatge CE UNE-EN 12794:2006+A1:2008 (EN 12794:2005+A1:2007) i UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 (EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008) Pilots de cimentació.

Marcatge CE UNE-EN 12843:2005 (EN 12843:2004) Màstils i puntals

Marcatge CE UNE-EN 13224:2012 (EN 13224:2011) Elements per a forjats nervats.

Marcatge CE UNE-EN 13225:2013 (EN 13225:2013) Elements estructurals lineals.

Marcatge CE UNE-EN 13693:2005+A1:2010 (EN 13693:2004+A1:2009) Elements especials per a cobertes.

Marcatge CE UNE-EN 13747:2006+A2:2011 (EN 13747:2005+A2:2010) Prelloses per a sistemes de forjats.

Marcatge CE UNE-EN 13978-1:2006 (EN 13978-1:2005) Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d’ una peçaa o formats per elements individuals amb dimensions d’ una habitació.

Marcatge CE UNE-EN 14843:2008 (EN 14843:2007) Escales.

Marcatge CE UNE-EN 14844:2007+A2:2012 (EN 14844:2006+A2:2011) Marcs.

Marcatge CE UNE-EN 14991:2008 (EN 14991:2007) Elements de cimentació.

Marcatge CE UNE-EN 14992:2008+A1:2012 (EN 14992:2007+A1:2012) Elements per a murs.

Marcatge CE UNE-EN 15037-1:2010 (EN 15037-1:2008) Sistemes de forjats de biga i revoltó. Part 1: Biguetes.

Marcatge CE UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 (EN 15037-2:2009+A1:2011) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó.

Marcatge CE UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014 (EN 15037-4:2010+A1:2013) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Part 4: Revoltó de poliestirè expandit.

Marcatge CE UNE-EN 15037-5:2013 (EN 15037-5:2013) Sistemes de forjat de biga i revoltó. Parte : Revoltons lleugers per a encofrats simples.

Marcatge CE UNE-EN 15050:2008+A1:2012 (EN 15050:2007+A1:2012) Elements per ponts.

Marcatge CE UNE-EN 15258:2009 (EN 15258:2008) Elements de murs de contenció.

Marcatge CE UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (EN 771-3:2011+A1:2015) Especificacions de peces per a fàbrica de maçoneria. Part 3: Blocs de formigó (àrids densos i lleugers).

Marcatge CE UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (EN 771-4:2011+A1:2015) Especificacions de peces per a fàbrica de maçoneria. Part 4: Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau.

Marcatge CE UNE-EN 1857:2013 (EN 1857:2010) Xemeneies. Components. Conductes interiors de formigó.

Marcatge CE UNE-EN 1858:2011+A1:2011 (EN 1858:2008+A1:2011) Xemeneies. Components. Blocs per conductes de fum de formigó.

Marcatge CE UNE-EN 12446:2012 (EN 12446:2011) Xemeneies. Components. Elements de paret exterior de formigó.

Marcatge CE UNE-EN 15435:2009 (EN 15435:2008) Blocs d’ encofrat de formigó d’ àrids densos i lleugers. Propietats del producte i prestacions.

Marcatge CE UNE-EN 15498:2009 (EN 15498:2008) Blocs d’ encofrat de formigó amb virutes de fusta. Propietats del producte i prestacions.

Marcatge CE UNE-EN 1916:2008 (EN 1916:2002 i EN 1916:2002/AC:2008) Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’ acer.

Marcatge CE UNE-EN 40-4:2006 (EN 40-4:2005 i EN 40-4:2005/AC:2006) Columnes i bàculs d’ enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’ enllumenatde formigó armat i pretensat.

Marcatge CE UNE-EN 1338:2004 (EN 1338:2003) Llambordes de formigó. Especificacions i mètodes d’asssaig.

Marcatge CE UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006) Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’ assaig.

Marcatge CE UNE-EN 1340:2004 (EN 1340:2003) Vorades prefabricades de formigó. Especificacions i mètodes d’ assaig.

Marcatge CE UNE-EN 13748-1:2005 (EN 13748-1:2004, EN 13748-1:2004/AC:2005, EN 13748-1:2004/A1:2005) Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo per ús interior.

Marcatge CE UNE-EN 13748-2:2005 (EN 13748-2:2004) Rajoles de terratzo. Part2: Rajoles de terratzo per ús exterior.

Casos d'èxit

Sinergies
El marcatge CE dels prefabricats de formigó es pot complementar amb altres sistemàtiques, sigui a l'àmbit de control de producte (ex. Marcatge CE àrids) com en el de la qualitat (ISO 9001), normalització d' organitzacions, sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions Ambientales de Producte DAP, ...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
Marcado CE prefabricados hormigón, ¿qué es?
Definición, evaluación de producto, control de producción en fábrica, certificación y declaración de conformidad.
UNE-EN 1168:2006+A3:2012 (EN 1168:2005+A3:2011)
Placas alveolares.
UNE-EN 1520:2011 (EN 1520:2011)
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta con armadura estructural y no estructural.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 (EN 12737:2004+A1:2007)
Rejillas de suelo para ganado.
UNE-EN 12794:2006+A1:2008 (EN 12794:2005+A1:2007)
Pilotes de cimentación.
UNE-EN 12843:2005 (EN 12843:2004)
Mástiles y postes.
UNE-EN 13224:2012 (EN 13224:2011)
Elementos para forjados nervados.
UNE-EN 13225:2013 (EN 13225:2013)
Elementos estructurales lineales.
UNE-EN 13693:2005+A1:2010 (EN 13693:2004+A1:2009)
Elementos especiales para cubiertas.
UNE-EN 13747:2006+A2:2011 (EN 13747:2005+A2:2010)
Prelosas para sistemas de forjados.
UNE-EN 13978-1:2006 (EN 13978-1:2005)
Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación.
UNE-EN 14843:2008 (EN 14843:2007)
Escaleras.
UNE-EN 14844:2007+A2:2012 (EN 14844:2006+A2:2011)
Marcos.
UNE-EN 14991:2008 (EN 14991:2007)
Elementos de cimentación.
UNE-EN 14992:2008+A1:2012 (EN 14992:2007+A1:2012)
Elementos para muros.
UNE-EN 15037-1:2010 (EN 15037-1:2008)
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas.
UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 (EN 15037-2:2009+A1:2011)
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón.
UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014 (EN 15037-4:2010+A1:2013)
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno expandido.
UNE-EN 15037-5:2013 (EN 15037-5:2013)
Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para encofrados simples.
UNE-EN 15050:2008+A1:2012 (EN 15050:2007+A1:2012)
Elementos para puentes.
UNE-EN 15258:2009 (EN 15258:2008)
Elementos de muros de contención
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (EN 771-3:2011+A1:2015)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (EN 771-4:2011+A1:2015)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
UNE-EN 1857:2013
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón.
UNE-EN 1858:2011+A1:2011 (EN 1858:2008+A1:2011)
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón.
UNE-EN 12446:2012 (EN 12446:2011)
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón.
UNE-EN 15435:2009 (EN 15435:2008)
Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones.
UNE-EN 15498:2009 (EN 15498:2008)
Bloques de encofrado de hormigón con virutas de madera. Propiedades del producto y prestaciones.
UNE-EN 1916:2008 (EN 1916:2002 y EN 1916:2002/AC:2008)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
UNE-EN 40-4:2006 (EN 40-4:2005 y EN 40-4:2005/AC:2006)
Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y pretensado.
UNE-EN 1338:2004 (EN 1338:2003)
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004 (EN 1339:2003)
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1340:2004 (EN 1340:2003)
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 13748-1:2005 (EN 13748-1:2004, EN 13748-1:2004/AC:2005, EN 13748-1:2004/A1:2005)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 (EN 13748-2:2004)
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Links sectorials
Sala de premsa