Marcatge CE àrids

Des de 2004, la Unió Europea exigeix el marcatge CE per als àrids d' ús en la construcció. En 2009 es van establir requisits per als àrids reciclats. En l' actualitat, és imprescindible en àrids destinats a formigons, mescles bituminoses, subbases i capes granulars de vies i carreteres, morters, esculleres i balast.

Des de l’ 1 de juny de 2004, tots els àrids que es comercialitzen a Espanya per a seu ús en productes de la construcció han de disposar del preceptiu Marcatge CE. El Sistema d’ Avaluació de Conformitat és el 2+ (Reglament (UE) 305/2011 de productes de la construcció).

Les principals normes tècniques espanyoles estableixen l’ exigència del Marcatge CE en els àrids: Codi Estructural 2021, PG-3…

Marcado CE arido reciclado

Segons l’ ús del material, el Marcatge CE de l’àrid ha de complir una norma o una altra, per assegurar la seva normalització i control de qualitat:

 • Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms UNE-EN 13242:2003+A1:2008 (EN 13242:2002+A1:2007),
 • Àrids per a formigó UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (EN 12620:2002+A1:2008),
 • Àrids per a morters UNE-EN 13139:2003 i UNE-EN 13139/AC:2004 (EN 13139:2002 i EN 13139:2002/AC:2004),
 • Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades UNE-EN 13043:2003 i UNE-EN 13043/AC:2004 (EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004),
 • Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat UNE-EN 13055-1:2003 i UNE-EN 13055-1/AC:2004 ( EN 13055-1:2002 i EN 13055-1:2002/AC:2004),
 • Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no tractades UNE-EN 13055-2:2005 (EN 13055-2:2004),
 • Esculleres UNE-EN 13383-1:2003 i UNE-EN 13383-1/AC:2004 (EN 13383-1:2002 i EN 13383-1:2002/AC:2004),
 • Àrids per a balast UNE-EN 13450:2003 (EN 13450:2002).

En el 2009, es van incloure els àrids reciclats en les normes harmonitzades, de manera que, no només les pedreres d’ àrid natural si no també les plantes de valorització d’ àrids reciclats (gestors de residus de la construcció) han de produïr productes normalitzats.

El Marcatge CE d’ àrids requereix que la planta de processament compleixi una sèrie de pautes:

 • Avaluació del producte, és a dir, tipificació del producte mitjançant assajos de tipus i control periòdic d’acord a un pla d’autocontrol,
 • Control de Producció en Fàbrica, mitjançant l’establiment de mesures organitzatives, de control i d’inspecció i assaig,
 • Certificació per Organisme Independent (AENOR, Applus, Bureau Veritas, OCA global…),
 • Declaració de Prestacions.
Aportem solucions

La nostra empresa és una de les principals enginyeries en aquest tipus de projectes. D’acord a necessitats de l’empresa, els nostres serveis poden variar:

 • Revisió o inspecció prèvia,
 • Disseny i desenvolupament del Sistema Control Producció en Fàbrica (SCPF),
 • Implantació i millora del SCPF,
 • Suport i assessorament en la inspecció de l’ Organisme Notificat,
 • Manteniment (outsourcing) i control periòdic del SCPF (marcatge CE)

La nostra empresa desenvolupa projectes de Marcatge CE en les diferents comunitats autònomes: Extremadura, Andalusia, Catalunya, Aragó, Castella i Lleó, Illes Balears, Comunitat Valenciana…

Els nostres clients són plantes i pedreres d’àrids amb diferents nivells de producció que exigeixen serveis professionals i qualificats. Volent concentrar-se en la seva activitat professional. Les prestacions i el control qualitat dels àrids, les normes armonitzades o el control de la producció poden variar contínuament, exigint un seguiment i control que la nostra Firma aporta.

Dirigit a
 • Pedreres d’ àrid natural,
 • Plantes de procesat d’ àrids,
 • Gestors de residus de construcció i demolició (RCD),
 • Plantes de valorització d’ àrid reciclat.
El que obté el client
 • Marcatge CE àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms UNE-EN 13242:2003+A1:2008 (EN 13242:2002+A1:2007)
 • Marcatge CE àrids per a formigó UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (EN 12620:2002+A1:2008)
 • Marcatge CE àrids per a morters UNE-EN 13139:2003 i UNE-EN 13139/AC:2004 (EN 13139:2002 i EN 13139:2002/AC:2004)
 • Marcatge CE àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades UNE-EN 13043:2003 i UNE-EN 13043/AC:2004 (EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004)
 • Marcatge CE àrids lleugers per a formigó, morter i injectat UNE-EN 13055-1:2003 i UNE-EN 13055-1/AC:2004 ( EN 13055-1:2002 i EN 13055-1:2002/AC:2004)
 • Marcatge CE àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no tractades UNE-EN 13055-2:2005 (EN 13055-2:2004)
 • Marcatge CE escolleres UNE-EN 13383-1:2003 i UNE-EN 13383-1/AC:2004 (EN 13383-1:2002 i EN 13383-1:2002/AC:2004)
 • Marcatge CE àrids per a balast UNE-EN 13450:2003 (EN 13450:2002)

Casos d'èxit

Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
GRC (GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ) és una empresa mixta públic-privada que gestiona la deposició controlada de residus de construcció a Catalunya.
Tecnocatalana de runes, S.L.
TECNOCATALANA DE RUNES, S.L. és una de les plantes més grans d'Espanya dedicada a la fabricació d'àrid reciclat.
Mac Insular, S.L.
MAC INSULAR, S.L. és la concessionària pública de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i neumàtics de l'Illa de Mallorca.
Hercal Zero
Hercal Zero S.L. és una empresa dedicada principalment a la realització d'enderrocs i demolicions i a l'execució de projectes d'obra civil.
Hormigones SALICART / JMD Áridos y Hormigones
HORMIGONES SALICART, S.L. y JMD ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. ambdues propietat del Grup Empresarial MAGAN, són uns importants fabricants d'àrids per a diverses aplicacions i...
Excavacions i Transports Segu, S.L.
EXCAVACIONS I TRANSPORT SEGÚ, S.L. treballa principalment en la realització de moviment de terres i excavació, demolicions i transport i fabricació d'àrids.
Áridos Curto, S.L.
ÁRIDOS CURTO, S.L. es dedica com activitat principal a la fabricació de formigó fresc i d'àrid natural.
Prefabricats Torre-Foix, S.L.
PREFABRICATS TORRE-FOIX, S.L. és una empresa familiar dedicada a la fabricació de prefabricats de formigó (ús per a tancaments i forjats, principalment) i àrids.
Grup Castellot
ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. és un dels principals fabricants de formigó de la Catalunya central.
Áridos Autol S. A.
ÁRIDOS AUTOL S. A. es dedica al lloguer de maquinària, execució d'excavacions i fabricació de formigó i àrid natural.
Áridos Mijares S. L.
Áridos Mijares S. L. es dedica al moviment de terres, a la gestió de residus i a la producció d'àrids reciclats.
Arids Costabella Freixas
Arids Costabella Freixas es dedica a l'extracció, fabricació i venda d'àrids naturals i reciclats, i a la realització de moviments de terres i enderrocs.
Ecovisa Gestiona, S.L.
ECOVISA GESTIONA, S.L. és una empresa especialitzada en la gestió integral de residus no perillosos i en la fabricació d´àrid reciclat amb marcatge CE.
Construcciones y explanaciones GRAS, S.A.
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A. és una forta empresa del sector de la construcció dedicada a la producció d'àrid natural per a diferents usos. La...
Termolita S.A.P.I. de C.V. (OMYA Group)
TERMOLITA S.A.P.I. de C.V. és una empresa amb més de 50 anys d'experiència en la fabricació duna àmplia gamma de productes basats en la perlita...
Kanars S.L.
KANARS, S.L. és una empresa del sector de la construcció dedicada a l'extracció, venda i transport d'àrids, producció i distribució de formigó. La seva explotació...
Lluis Agell, S.L.
LLUIS AGELL, S.L. és una empresa de segona generació dedicada a l'excavació, moviment de terres i a la gestió de RCDs (Residus de la construcció...
Reciclatges Penedès, S.L.
RECICLATGES PENEDÈS, S.L. és una empresa especialitzada en la gestió integral de residos. Té Planta de Reciclatge i Valorització de Residus de la Construcció i...
Teixidó, S.A.
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES TEIXIDÓ, S.A., més coneguda com TEIXIDÓ SA és una empresa dedicada a tot tipus d'enderroc d'edificis, naus i fàbriques, entre d'altres. Disposen...
Pere Giralt Sagrera, S.A.
PERE GIRALT SAGRERA, S.A. és una empresa de serveis amb diferents línees d'actuació: obra civil per a les diferents administracions del Baix Empordà, manteniment de...
Sinergies
El marcatge CE dels àrids es pot complementar amb altres sistemàtiques de control, sigui en l' àmbit de control dels productes o instal·lacions (ex. control qualitat formigó DOR, R.D. 163/2019), qualitat (ISO 9001), sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions Ambientals de Producte DAP, ...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
Sala de premsa