Sala de premsa

Aprovat el nou Codi Estructural. Canvis legislatius per a estructures d’acer i formigó.

Dimecres 14, juliol 2021

 

(mitma.gob.es) .- El passat 29 de juny, el Consell de Ministres va aprovar mitjançant Reial Decret el Codi Estructural: un document que ve a derogar la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció d’Acer Estructural (EAE), i que busca actualitzar la legislació vigent d’acord amb els eurocodis estructurals.

Des de la seva entrada en vigor, les empreses tindran un termini no superior a un any per a l’adaptació de les obres d’edificació i de tres anys per als projectes d’enginyeria civil.

Entre les novetats més importants que porta la nova norma està la inclusió de la gestió de les estructures durant la seva vida útil, la incorporació de sistemàtiques per a la protecció, reparació i reforç de les estructures de formigó i la consideració d’estructures mixtes acer-formigó i d’acer inoxidable.

 

Com a novetat, el nou codi inclou un model d’avaluació de la sostenibilitat de les estructures tenint en compte les seves prestacions, les característiques socials, ambientals i econòmiques ressenyades per els agents involucrats (projectista, constructors, fabricants…), i paràmetres com el consum d’energia i aigua, el control de sorolls, les emissions de gasos hivernacle i el reciclat de materials durant el procés.

A mantenim actualitzats els sistemes de treball dels nostres clients: fabricants de formigó, fabricants d’estructures metàl·liques… Com consultora especialitzada en productes de la construcció disposem de serveis per al manteniment de normatives tècniques, garantitzant el compliment tècnic i mantenint als nostres clients actualitzats.

Desenvolupem sistemàtiques per al control de qualitat del formigó i el compliment de requisits com el  Reial Decret 163/2019, Marcatge CE per a prefabricats de formigó, la UNE-EN 206:2013+A1:2018 i per descomptat, els requisits del nou Codi Estructural.

Per a estructures metàl·liques, la nostra empresa desenvolupa sistemes de control producció Marcatge CE UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012, sistemàtiques que ja es troben actualitzades i d’acord amb el nou Codi Estructural.

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantitzar que segueixi sent-lo en el moment en que es tingui accés a la mateixa. Per aquest motiu, qualssevol iniciativa que pugui pendre's utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una exhaustiva verificació de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoia i desenvolupament.