Cas d'èxit

Excavacions i Transports Segu, S.L.

EXCAVACIONS I TRANSPORT SEGÚ, S.L. treballa principalment en la realització de moviment de terres i excavació, demolicions i transport i fabricació d'àrids.

Solució: Marcatge CE àrids
Ubicació: La Garriga (Barcelona)

Els seus clients són, per tant, principalment del sector de la construcció, promotores o administració pública (ajuntaments, diputació…).

Al juny del 2014, Maite i Anna Segú, directives de l’empresa, decideixen contractar els nostres serveis per a la consecució del Marcat CE capes granulars UNE-EN 13242:2003+A1:2008.

“Al tener planta para el procesamiento de áridos, estábamos obligados a tener el Marcado CE. Si bien el sector no es muy exigente en este aspecto, somos una empresa importante y contrastada y queríamos suministrar productos dentro de la legalidad.

Establecer el Marcado CE no nos parecía una labor fácil. Disponíamos de la ISO 9000 pero no terminaba de funcionar completamente.

Contratamos a &LARPWELL y la verdad, todo fue más fácil y fluido. Después de esta primera experiencia, decidimos contratar sus servicios de manera permanente y ampliarlos a la ISO 9000”.


Maite Segú Tovar, gerente de EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGU, S.L.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental UNE-EN 13242:2003+A1:2008.

Després d’aquesta primera fase, l’empresa va contractar els nostres serveis de manteniment-outsourcing i la seva ampliació a la UNE-EN ISO 9001. Actualment, el nostre treball consisteix en l’actualització de la base documental (canvis normatius o en els processos operatius de l’empresa ), realització de visites periòdiques de seguiment i acompanyament a l’empresa a les inspeccions de l’organisme notificat/entitat de certificació.

Solucions