UNE-EN ISO 9001:2015 Gestió Qualitat

Per a moltes empreses, sol ser el primer pas, de vegades imposat per reglamentacions i concursos que ho exigeixen. És l'inici d'un trajecte, d'un camí, que no es coneix molt i que per a uns és una oportunitat i per a altres "més treball sense sentit" quan no desconfiança i recel. Què més raons per estar acompanyats per experts en acreditacions?

Les causes per les quals una organització es planteja la certificació ISO 9000 són molt variades: Millora de l’organització, reglamentacions que l’exigeixen, concursos públics…

Sigui la raó que sigui, el gerent, el tècnic o quadre intermedi que lidera el projecte té diferents fronts oberts: preparació de la documentació, involucració el personal, implantació, contactes amb entitat certificadora…

No és estrany un cert nivell d’oposició. Els quadres intermedis, els treballadors en general perceben la “ISO 9000” com una amenaça, un sobreesforç que no els aporta res, “papers”, “burocràcia”, “fins avui no ho hem necessitat”, “no val per a res”, són opinions freqüents entre les persones més crítiques i escèptiques.

ISO 9001 Gestion Calidad

En un projecte d’aquestes característiques és important un lideratge clar recolzat en coneixements i experiència. Si bé el projecte necessita un temps per al seu establiment, tampoc s’ha de convertir en etern. Segurament disposar d’experts que s’encarreguin de la preparació de la documentació i donin suport a la implantació i certificació, pot ser determinant.

Els resultats són clars: obtenir la certificació ISO 9000 millorant el funcionament de l’empresa, no entorpint-lo.

L’impacte de la UNE-EN ISO 9001 ha estat enorme a tot el món. Sens dubte és la norma més internacional. No s’entén que tantes empreses de tants països i de tan variats tamanys i tan diversos sectors mantinguin l’acreditació si el seu valor és nul.

ISO 9001 calidad

Un Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001: 2015 ben estructurat, aporta confiança, en particular perquè l’empresa:

 • Estableix sistemàtiques de funcionament adequades als seus productes i processos,
 • Analitza i entén les necessitats i expectatives dels clients,
 • Té present els requisits legals i reglamentaris aplicables als seus productes,
 • Fixa les característiques dels productes i serveis que proporciona,
 • Gestiona els processos per aconseguir els resultats esperats
 • Assegura disposar dels recursos necessaris per a la seva activitat,
 • Segueix i controla les característiques definides dels seus productes i serveis,
 • Evita les no conformitats,
 • Implanta processos de millora contínua,
 • Estableix processos eficaços d’auditoria interna i de revisió per la direcció i
 • Realitza el seguiment i mesurament de l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

La Certificació ISO 9000 també contribueix a potenciar la imatge de l’empresa, afavoreix la seva política comercial i de màrqueting i facilita la consecució de concursos públics.

Molts dels nostres clients arriben a resultats millors que la pura certificació. Les nostres propostes són una poderosa eina que actua de revulsiu, potència l’eficàcia i mobilitza el personal entorn a un projecte comú: L’empresa i la seva millora.

Al concloure un projecte ISO 9000, pot passar que alguns dels detractors siguin ara els seus més fervents defensors. El projecte ja no és una amenaça doncs ho comprenen i és un instrument que facilita el dia a dia, la gestió i el funcionament de l’empresa.

Aportem solucions

Els nostres Serveis de Consultoria presenten importants aspectes diferenciadors:

 • Projectes propis i desenvolupats per a cada empresa, segons la seva grandària, la seva idiosincràsia i les particularitats del sector on s’enquadren.
 • Ús d’eines i metodologies pròpies i especifiques de la nostra Firma.
 • Tots els nostres projectes són liderats per un Cap de projecte.
 • Seguiment i monitorització posterior de cada projecte.

Els nostres projectes es plantegen per fases o etapes:

 1. – Avaluació inicial i revisió amb processos. Conèixer l’empresa.
 2. – Disseny i preparació de la base documental, amb la seva aprovació posterior.
 3. – Formació i involucració amb el personal.
 4. – Implantació de pautes de treball i sistemàtiques.
 5. – Revisió de pautes i sistemàtiques i de la documentació relacionada.
 6. – Auditoria interna.
 7. – Avaluació per Organisme de Certificació.
 8. – Control, seguiment i millora del projecte.

Els serveis de la nostra Firma han superat sense més problemes les inspeccions de les més prestigioses entitats internacionals de Certificació: AENOR, Bureau Veritas, Applus, SGS. Oca Cert, Lloyd’s Register…

La nostra independència és, sens dubte, un indicatiu de la professionalitat i experiència dels nostres serveis.”

Dirigit a

Empreses de qualsevol àmbit i tamany.

El que obté el client

Després del procés d’auditoria, l’empresa disposarà del certificat ISO 9001 emès per l’entitat seleccionada (AENOR, Bureau Veritas, Applus, SGS. Oca Cert, Lloyds…). L’acreditació arribarà als centres i activitats que s’hagin considerat en el projecte.

Casos d'èxit

EXTINTORES BARCELONA, INSTAFOC S.L.
EXTINTORES BARCELONA, INSTAFOC BARCELONA S.L. més conegut com INSTAFOC, és una de les empreses de comercialització i manteniment d'equips de protecció contra incendis més grans...
Al Dahra Europe
AL DAHRA EUROPE es uno de los principales productores mundiales de alfalfa deshidratada.
LOSTEC S.A.
LOSTEC, S.A. es un laboratorio referente en Cataluña, dedicado al control de la calidad y ensayo de materiales de construcción.
TMSA, Transporte regular, S.L.
TMSA, TRANSPORTE REGULAR, S.L. es la principal empresa de trasporte regular de viajeros de Menorca.
ACCESUS
ACCESUS PLATAFORMAS SUSPENDIDAS, S.L. és una empresa que dissenya, fabrica i comercialitza plataformes elevadores i EPI per a treballs en alçada i que disposa d'una...
Mutua Balear
Mutua Balear es una mutua colaboradora con la Seguridad Social que ofrece servicios de gestión de accidentes de trabajo, incapacidad temporal, enfermedades laborales, entre otros.
4040 NATURAL COSMETIC S.L.
4040 NATURAL COSMETIC S.L. se dedica a la fabricación, almacenamiento y comercialización de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética.
Vanguard Grafic S. A.
Vanguard Grafic es una empresa dedicada a la imprenta, a la elaboración de propuestas creativas y a encontrar soluciones de comunicación y artes gráficas.
Comunicacions i Seguretat Serra
Comunicacions i Seguretat Serra es una empresa dedicada a la seguridad en hogares y negocios, sistemas contraincendios y sistemas de video vigilancia en Girona.
Julian Arumí, S.L.
ARUMÍ, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, se especializa en la solución de proyectos con el apoyo de sistemas prefabricados de hormigón armado y/o pretensado.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L. se dedica al desarrollo y fabricación de material quirúrgico especializado.
Emilio Durany, S.L.
EMILIO DURANY, S.L. es uno de los fabricantes de prefabricados de hormigón más antiguos de Huesca.
Sinergies
Els projectes ISO 9001 permeten la seva integració amb qualsevol norma UNE-EN ISO de qualsevol sector o àmbit. També permet la integració amb marques de producte. Se solen plantejar com a pas previ a l'establiment de projectes d'excel•lència.
Documents relacionats
Discover the ISO 9001 Standard - Quality Management Systems
ISO 9001:2015
Lanzamiento de ISO 18091
Links sectorials