Sala de premsa

Nova normativa Ordre ACC/9/2023 per a àrids reciclats a Catalunya

Divendres 23, juny 2023

A més de la necessitat del marcatge CE, estableix categories i usos recomanats.

(DOGC) 23/06/2023.-El 26 de gener passat, la Generalitat de Catalunya publica el 26/1/2023 l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

L’article 147.2 de la Llei 5/2020 (Catalunya), ja va introduir l’obligació, als projectes de construcció d’obra pública i privada, de l’ús dels àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos .

L’Ordre s’aplica als àrids reciclats que es facin servir tant en obra pública com privada.

A Catalunya, actualment, la valorització dels residus de la construcció se situa al 61,4% i l’objectiu és arribar a valors del 75%.

L’ordre estableix les categories següents per als àrids reciclats, en funció dels materials constituents o la seva procedència:

a) Categoria ARF: anomenada d’àrids reciclats de formigó.
b) Categoria ARMf: anomenada d’àrids reciclats mixts de formigó.
c) Categoria ARMc: anomenada d’àrids reciclats mixtos ceràmics.
d) Categoria ARC: anomenada d’àrids reciclats ceràmics.
e) Categoria ARMa: anomenada d’àrid reciclat mixt amb asfalt.

A l’Annex I, s’estableixen els percentatges següents de materials constituents:

L’Ordre ACC/9/2023 del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural incideix, d’acord amb la normativa europea i espanyola, en el requisit normatiu més important: Els àrids reciclats s’han de subministrar amb la documentació que acrediti que disposen del marcatge CE per als usos admesos en aquesta Ordre.

A l’annex II ens estableix les aplicacions i usos recomanats dels àrids reciclats, d’acord amb la granulometria i la categoria de l’àrid.

Produïm àrids reciclats amb marcatge CE a Catalunya. En què ens afecta l’Ordre ACC/9/2023?

La guia espanyola d’àrids reciclats procedents de residus de la construcció i demolició (projecte GEAR) establia la categorització dels àrids reciclats segons els seus constituents.

L’ordre del Departament d’Acció Climàtica regula la categorització dels àrids reciclats i la necessitat d’establir-lo al Sistema de Control Producció Fabrica dels àrids amb Marcatge CE.

L’annex II ens estableix uns usos recomanats, sempre tenint en compte que els requisits tècnics (característiques mecàniques, químiques i físiques) estan marcats per la normativa tècnica d’aplicació, com ara el PG-3 (Ordre FOM/2523/2014) o el Codi Estructural R.D. 470/2021, entre d’altres.

De manera directa. Aquesta classificació dels àrids ja existia, però no era normativa, és a dir, només era una guia per a productors i usuaris finals del producte. Però, des de la introducció d’aquesta Ordre, cal classificar l’àrid a les categories anteriorment vistes per poder assignar a l’àrid l’ús corresponent segons el que indica l’Annex II d’aquesta Ordre.

Aportem solucions

treballa en l’àmbit dels àrids reciclats juntament amb les principals empreses del sector, establint les pautes i els requisits que exigeix ​​el Marcatge CE d’aquests productes.

Des del 2004, tots els àrids que es comercialitzen a Europa per utilitzar-los en productes de la construcció han de disposar del preceptiu Marcatge CE. El sistema d’avaluació de conformitat és el 2+ (Reglament (UE) 305/2011 de productes de la construcció).

Podeu consultar l’Ordre ACC/9/2023 a través del següent enllaç.

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una verificació exhaustiva de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.