Sala de premsa

Nou Decret 5/2023 per a àrids reciclats a Castella i Lleó

Dilluns 12, juny 2023

Els materials procedents de la valorització de residus de construcció o demolició que no compleixin els requisits establerts en aquestes normes, seran considerats a tots els efectes com residus.

(BOCYL) 12/6/2023.- El passat 28 de maig va entrar en vigor el Decret 5/2023, de 4 de maig, per el que es regula la producció i gestió sostenible dels residus de construcció i demolició a Castella i Lleó.

El Decret 5/2023 complementa les disposicions autonòmiques, nacionals i europees en la matèria, regulant aspectes com:

  • Obligació de l’ ús d’ àrids reciclats en les obres públiques promogudes per l’Administració Autonòmica i realitzades en l’àmbit territorial de la Comunitat de Castella i Lleó, establint els percentatges mínims en funció del tipus d’obra de que es tracti.
  • Obligació de la separació en fraccions dels residus generats en les obres de construcció i demolició, conforme estableix la normativa en matèria de residus.
  • Necessitat de Marcatge CE per als àrids reciclats.
  • S’estableixen els requisits tant dels àrids reciclats com dels residus inerts adequats. Entre els requisits es defineixen una sèrie de valors límit de contaminants i una metodologia i freqüència de caracterització.
  • Usos permesos i requisits per a el residu inert adequat.
  • S’estableixen les obligacions d’ informació per als gestors de residus autoritzats.
  • S’estableix l’obligació de depositar una garantia financera per a les plantes de gestió de RCD

El Decret 5/2023 estableix els següentes percentatges mínims, respecte a l’ús d’àrid reciclat en obres promogudes per l’Administració de Castella i Lleó (taula de la dreta):

 

Pel que fa als valors límit dels paràmetres ambientals exigibles als àrids reciclats, el decret de la Junta de Castella i Lleó, a l’annex II, estableix els requisits tècnics (ex. Marcatge CE) que han de complir els materials, els assaigs de lixiviació que cal fer, el contingut en substàncies orgàniques solubles en dissolvents orgànics, el contingut en impropis, així com els mètodes d’assaig i de mostreig.

El Decret 5/2023 de la Conselleria de Medi Ambient estableix que els materials que no compleixin els requisits establerts a l’annex II seran considerats, amb caràcter general, com a residus (codis LER 191 09 o 191212).

El Decret de la Junta de Castella i Lleó valida ambientalment l’ús dels àrids reciclats emprats en aplicacions lligades (aquelles en què s’utilitza un element conglomerant juntament amb l’àrid per al correcte exercici funcional), sense necessitat de comprovar el compliment dels valors límit de paràmetres ambientals indicats a les taules 1, 2 i 3 de l’annex II.

 

Produïm àrids reciclats en Castella i Lleó, ens afecta aquest canvi?

De manera directa. A més de les exigències quant al Marcatge CE, el Sistema Control Producció Fàbrica s’hauria de revisar incloent els nous requisits establerts al Decret 5/2023 de la Junta de Castella i Lleó.

Segons l’ús del material, els àrids reciclats per disposar de marcatge CE de l’àrid han de complir unes normes tècniques. Les principals són:

  • Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms UNE-EN 13242:2003+A1:2008 (EN 13242:2002+A1:2007),

  • Àrids per a formigó UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (EN 12620:2002+A1:2008),

  • Àridos per a barreges bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades UNE-EN 13043:2003 y UNE-EN 13043/AC:2004 (EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004),

Les normes tècniques per al Marcatge CE ja contemplen aquests requisits. Quan s’exigeixi i en cas de dubte, la documentació exigible al Marcatge CE ha d’assegurar el compliment de la legislació sobre substàncies perilloses.

 

Aportem solucions

treballa en l’àmbit dels àrids reciclats juntament amb les principals empreses del sector, establint les pautes i els requisits que exigeix ​​el Marcatge CE d’aquests productes.

Des de 2004, tots els àrids que es comercialitzen a Europa per utilitzar-los en productes de la construcció han de disposar del preceptiu Marcat CE. El sistema d’avaluació de conformitat és el 2+ (Reglament (UE) 305/2011 de productes de la construcció).

Es pot consultar el Decret 5/2023 de la Junta de Castella i Lleó a través del següent enllaç.

 

La información aquí contenida es recogida de diversas fuentes. Si bien procuramos que sea correcta, exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional por nuestra área de consultoría y desarrollo.