Cas d'èxit

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A. és una forta empresa del sector de la construcció dedicada a la producció d'àrid natural per a diferents usos. La seva explotació principal es troba a Olèrdola, on se situa el planter.

Solució: Marcatge CE àrids
Ubicació: Pacs del Penedès (Barcelona)

Al començament del 2021, la direcció de l’empresa decideix avançar cap a la implantació del marcatge CE per a àrids naturals segons les normes UNE-EN 13139:2003 i UNE-EN 13139/AC:2004 d’àrids per a morter + UNE-EN 12620:2003 +A1:2009 d’àrids per a formigó + UNE-EN 13242:2002+A1:2007 d’àrids per a capes granulars.

El nostre treball va consistir en el desenvolupament de la base documental del Sistema de Control de la Producció en Fàbrica (SCPF) UNE-EN 13139:2003 i UNE-EN 13139/AC:2004 + UNE-EN 12620:2003+A1:2009 + UNE -EN 13242:2002+A1:2007, formació de personal per a la implantació, monitorització i seguiment del projecte i la realització duna auditoria interna.

Des de l’any 2022, treballem a C&E GRAS realitzant serveis de manteniment-outsourcing de l’SCPF. La nostra tasca consisteix en l’actualització de la base documental, realització de visites periòdiques de seguiment i acompanyament a l’empresa a les inspeccions de l’organisme notificat.

Solucions