Distintiu qualitat formigó DOR EHE-08

Els distintius, certificacions o marques de qualitat sobre el formigó preparat existeixen des de fa dècades. En els últims anys, el seu valor s' ha revitalitzat com a conseqüència dels canvis normatius que afavoreixen el seu ús. L' EHE-08 va ser un primer pas. El Codi Estructural i el CTE (Codi Tècnic Edificació) profunditza en els certificats de qualitat del formigó.

Distintivo calidad hormigon DOR EHE 08

L’ EHE-08, Instrucció de formigó estructural, estableix la possibilitat de que productes com el formigó disposin de Distintius Oficialment Reconeguts (DOR). Aquesta certificació de qualitat del formigó assegura una major normalització del producte i permet la disminució dels controls de qualitat en obra.

A Espanya, en l’ actualitat, existeixen les següents certificacions, distintius o marques de qualitat sobre el formigó preparat:

 • Marca N AENOR de formigó estructural (EHE-08),
 • Marca A+ LGAI de formigó. Certificació de Qualitat Applus+ de Formigó,
 • Marca AW formigó (All World Certificación),
 • Marca BVC formigó. Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) Bureau Veritas Certificació.

La construcció és un procés complexe que requereix la intervenció de múltiples agents. Per la seva importància econòmica i sobre la seguretat de les persones i els béns, al llarg de la cadena es van aplicant mesures i controls on la finalitat és assegurar l’estabilitat, la homogeneïtat i la longevitat de la construcció.

L’ús de formigó preparat amb distintiu de qualitat DOR té grans avantatges sobre aquells que únicament compleixen la EHE-08 i que beneficia a tots els agents implicats:

 • Promotor: estalvi de costos de la promoció,
 • Autor del projecte: Menors coeficients de seguretat en els materials. Estalvi de costos de la promoció.
 • Direcció facultativa: Control documental i de l’obra més senzill. Pot valorar la conveniència d’exigir materials i processos DOR i tot en el cas de no estar en el projecte.
 • Constructor: menys provetes, menys control, formigonat més ràpid (si l’armadura té DOR).
 • Fabricant: A l’assegurar la qualitat i la variabilitat, les exigències de resistència absoluta és menor.

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes en el sector de la construcció. En l’ actualitat, som una de les enginyeries líders en l’ aplicació d’ estàndards sectorials d’ acord a Directiva 89/106CEE (en l’ actualitat Reglament (UE) nº 305/2011). Des de 2008, desenvolupem projectes en plantes i centrals de formigó en tota Espanya.

Els nostres projectes en plantes de formigó amb distintiu de qualitat es sustenta en 3 pates o eixos vertebradors:

 • Entitat de certificació: suport i assessorament en les inspeccions.
 • Control sobre producte (assajos de laboratori sobre producte). Anàlisi estadística de resultats.
 • Control sobre processos: sistema organitzatiu o Sistema Control Producció Fàbrica (SCPF).

Els tres eixos són imprescindibles; no és possible el desplegament d’un distintiu de qualitat sense la seva aportació conjunta. Els nostres projectes distintiu DOR formigó s’estructuren d’una manera coherent i interrelacionada i el SCPF actua d’eix vertebrador del sistema.

La nostra experiència i qualificació està avalada per les principals entitats de certificació i asseguren un treball contrastat i solvent en les plantes en què treballem.

Dirigit a
 • Plantes de formigó
 • Centrals fabricació formigó preparat
El que obté el client
 • Marca N AENOR de formigó estructural (EHE-08),
 • Marca A+ LGAI de formigó. Certificació de Qualitat Applus+ de Formigó,
 • Marca AW formigó (All World Certificación),
 • Marca BVC formigó. Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) Bureau Veritas Certificació.

Casos d'èxit

Sinergies
El distintiu DOR formigó es poden complementar amb altres sistemàtiques de control, sigui en l'àmbit del Marcatge CE (ex. àrids) i normalització de productes com en el de la qualitat (ISO 9001) i normalització d'organitzacions, sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions ambientals de Producte DAP...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
Links sectorials
Sala de premsa