UNE-EN 1090-1 Marcatge CE estructures metàl·liques

La norma EN 1090-1 és la norma de referència per a l' obtenció del marcatge CE d' elements metàl·lics estructurals per a l'edificació i enginyeria civil. En l' actualitat, s' utilitza també, amb caràcter voluntari, per a normalitzar les pautes de fabricació d'elements metàl·lics amb múltiples finalitats.

El Marcatge CE d’ estructures metàl·liques és d’ obligat compliment a Europa des de 1/7/2014. Està regulat per la norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 (EN 1090-1:2009+A1:2011) “Execució d’ estructures d’ acer i alumini. Parte 1: Requisits per a l’ avaluació de la conformitat dels components estructurals”.

Depenent de la funció de l’ element i del material utilitzat en la fabricació, les normes d’ aplicació varien:

→ Execució d’ estructures d’ acer i alumini. Part 2: Requisits tècnics per a les estructures d’ acer UNE-EN 1090-2:2019 (EN 1090-2:2018),
→ Execució d’ estructures d’ acer i alumini. Part 3: Requisits tècnics per a les estructures d’ alumini UNE-EN 1090-3:2019 (EN 1090-3:2019),
→ Execució d’ estructures d’ acer i alumini. Part 4: Requisits tècnics per a elements estructurals i estructures d’ acer conformats en fred per aplicacions de coberta, sostre, forjat i mur UNE-EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018),

→ Execució d’ estructures d’ acer i alumini. Part 5: Requisits tècnics per  als elements estructurals d’ alumini conformats en fred i estructures conformades en fred per aplicacions de coberta, sostre, forjat i mur UNE-EN 1090-5:2017 (EN 1090-5:2017).

El Sistema d’ Avaluació de Conformitat per a estructures metàl·liques segons Reglament (UE) 305/2011 és el 2+. S’ estableixen 4 classes d’ execució (EXC1, EXC2, EXC3 y EXC4) i 4 mètodes de declaració (mètode 1, mètode 2, mètode 3a i mètode 3b).

La norma EN 1090-1 estableix els requisits generals que ha de tenir el Sistema de Control en Producció (SCPF). A la resta de normes, es despleguen els requisits. La norma EN 1090-2 és d’ aplicació en estructures d’ acer al carboni i és la més habitual.

Tant la UNE-EN 1090-2:2019 com la resta de normes de la famíllia 1090 fan referència a altres normes que han de tenir-se en compte en el moment del disseny i desenvolupament del SCPF: UNE-EN ISO 3834-2, UNE-EN ISO 15609-1, UNE-EN ISO 15614-1…

Aportem solucions

Marcado CE de estructuras metálicas UNE-EN 1090-1

La nostra tasca, en projectes Marcatge CE 1090-1, és el disseny i desenvolupament de la base documental del SCPF. Prèviament, es fa una revisió amb visita de recollida de informació amb objecte de recopilar informació de l’empresa (maquinària, processos, personal…) i realitzar una estimació del grau de compliment de la EN 1090 i normes relacionades.

Una vegada el SCPF ha sigut aprovat, el nostre treball consisteix en ajudar a l’ empresa en la implantació. Si bé sembla el més fàcil, sol ser la fase que més esforç comporta. Canviar hàbits i costums no és senzill.

Per últim, rera una revisió final, la nostra tasca consisteix en ajudar a l’ empresa a passar la inspecció de l’ organisme notificat (AENOR, Bureau Veritas, Applus, OCA global…). Cada organisme notificat té un reglament particular que és la base de la seva inspecció.

UNE-EN 1090-1 Marcado CE de estructuras metálicas

La nostra Firma treballa en l’ àmbit del Marcatge CE UNE-EN 1090-1 des del 2012, dos anys abans de que fos obligatori. Soms una de les poques enginyeries  a Espanya amb una àrea tècnica especialitzada en la EN 1090 i que treballa en tota la península.

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes en el sector de la construcció. En l’ actualitat, som una de les enginyeries líders en l’ aplicació d’ estàndars sectorials d’ acord a Reglament (UE) 305/2011.

Aquesta experiència només té un destinatari i una finalitat: La seva empresa.

Dirigit a

Fabricants d’ estructures metàl·liques i elements portants per a qualssevol obra d’enginyeria civil i edificació.

El que obté el client

Després del procés de inspecció, l’ empresa disposarà del certificat de conformitat EN 1090-1 emès per l’ organisme notificat seleccionat (marcatge CE estructures metàl·liques AENOR, Bureau Veritas, Applus… ). L’ acreditació arribarà a les classes d’execució i els mètodes de declaració establerts en el SCPF.

El Marcatge CE és d’ acord UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 (EN 1090-1:2009+A1:2011) Execució d’ estructures d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’ avaluació de la conformitat dels components estructurals.

Casos d'èxit

Sinergies
Els sistemes de control producció en fàbrica UNE-EN 1090-1 es poden complementar amb la majoria de sistemes de qualitat ( ex. ISO 9001), sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions Ambientals de Producte DAP...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
Links sectorials
Sala de premsa