Distintiu qualitat prefabricats formigó DOR EHE-08

Els distintius, certificacions o marques de qualitat per a prefabricats de formigó existeixen des de fa dècades. En els últims anys, el seu valor s'ha revitalitzat com a conseqüència dels canvis normatius que afavoreixen el seu ús. L'EHE-08 ha estat un primer pas. El futur Codi Estructural i el CTE (Codi Tècnic Edificació) aprofundeixen en la normalització dels productes de la construcció.

L’EHE-08, Instrucció de formigó estructural, estableix la possibilitat que els productes prefabricats de formigó disposin d’Distintius Oficialment Reconeguts (DOR). Aquesta certificació de qualitat assegura una major normalització del producte i permet la disminució dels controls de qualitat en obra.

A Espanya, en l’actualitat, hi ha les següents certificacions, distintius o marques de qualitat per als prefabricats de formigó:

 • Marca AW prefabricats de formigó,
 • Segell CIETAN-IETcc per a prefabricats.

La construcció és un procés complex que requereix la intervenció de múltiples agents. Per la seva importància econòmica i sobre la seguretat de les persones i els béns, al llarg de la cadena es van aplicant mesures i controls la finalitat és assegurar l’estabilitat, la homogeneïtat i la longevitat de la construcció.

L’ús de prefabricats de formigó amb distintiu de qualitat DOR té grans avantatges:

 • Promotor: estalvi de costos de la promoció (construcció),
 • Autor del projecte: Menors coeficients de seguretat en els materials. estalvi de costos de la promoció, pla de control simplificat, major facilitat en el càlcul i disseny de l’estructura de formigó, es pot aplicar una major força de tesat en el cas d’acers per a armadures actives (major aprofitament dels límits resistents de l’acer empleat i reducció de la seva longitud).
 • Direcció Facultativa: Control documental i de l’obra més senzill. Pot valorar la conveniència d’exigir materials i processos DOR i tot en el cas de no estar en el projecte.
 • Constructor: menys provetes, menor control.
 • Fabricant: A l’assegurar la qualitat i la variabilitat, les exigències de resistència absoluta és menor.
Aportem solucions

Des de 2002 la nostra Firma desenvolupa projectes en el sector de la construcció a tot Espanya. En l’actualitat, som una de les enginyeries líders en l’aplicació d’estàndards sectorials d’acord a Directiva 89 / 106CEE (en l’actualitat Reglament (UE) nº 305/2011).

Els nostres projectes en fabricants de prefabricats de formigó amb distintiu de qualitat es sustenta en 3 potes o eixos vertebradors:

 • Entitat de certificació: suport i assessorament en les inspeccions.
 • Control sobre producte (assajos de laboratori sobre producte). Anàlisi estadística de resultats.
 • Control sobre processos: sistema organitzatiu o Sistema Control Producció Fàbrica (SCPF).

Els tres eixos són imprescindibles. No és possible el desplegament d’un distintiu de qualitat sense la seva aportació conjunta. Els nostres projectes distintiu DOR prefabricats de formigó s’estructuren d’una manera coherent i interrelacionada i el SCPF actua d’eix vertebrador del sistema.

La nostra experiència i qualificació està avalada per les principals entitats de certificació i asseguren un treball contrastat i solvent en les plantes en què treballem.

Dirigit a

Fabricants de prefabricats de formigó ús estructural (ex. llosa pretensada, bigueta pretensada…).

El que obté el client
 • Marca AW prefabricats de formigó.
 • Segell CIETAN-IETcc per a prefabricats.

Casos d'èxit

Sinergies
El distintiu DOR prefabricats de formigó es poden complementar amb altres sistemàtiques de control, sigui en l'àmbit del Marcatge CE (ex. àrids, ...), segells voluntaris, i normalització de productes (ex. formigó) com en el de la qualitat (ISO 9001) i normalització d'organitzacions, sostenibilitat (ISO 14001, Declaracions Ambientals de Producte DAP...) i seguretat i salut en el treball (ISO 45001).
Documents relacionats
Links sectorials