Petjada ambiental de les organitzacions (HAO), Petjada ambiental corporativa (HAC) i Petjada ambiental de producte (HAP)

La Comissió Europea aposta decididament per crear el marc adequat per als "productes verds" (Building the Single Market for Green Products).

El concepte de petjada ambiental

El concepte de “petjada ambiental” parteix de les exigències del ciutadà europeu que vol disposar d’informació fiable i correcta sobre el comportament ambiental dels productes i de les organitzacions. Per poder disposar d’informació segura, es requereixen mètodes de mesura normalitzats i apropiats de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) i la comunicació fiable dels resultats als diferents grups d’interès.

El terme de Petjada ambiental s’aferma al mercat quan la Comissió Europea publica la “Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión de 15 de diciembre de 2021 sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida”. Aquest acte legislatiu homogeneïtza i unifica els mètodes per al càlcul del “Product Environmental Footprint, PEF (petjada Ambiental de Producte HAP) i “Organization Environmental Footprint, OEF (petjada ambiental corporativa HAC o de les organitzacions HAO)”.

A la Recomendación (UE) 2021/2279, s’estableix la metodologia per a la preparació de Regles de categoria de petjada ambiental dels productes (RCHAP) i Regles sectorials de petjada ambiental de les organitzacions (RSHAO). També s’estableixen categories d’impacte ambiental associades al producte i/o l’organització així com la informació pertinent que cal subministrar al consumidor (ciutadà, empresa, administració pública…).

En l’actualitat, la Unió Europea exigeix, si es vol accedir a fons europeus (Next Generation, FEDER, …), el compliment del principi DNSH (no causar un perjudici significatiu) referent als objectius mediambientals establerts al Reglament de Taxonomia (Reglament (UE) 2020/852).

huella ambiental corporativa hac y huella ambiental de producto hap

L’Anàlisi del Cicle de vida (ACV) / Life Cycle Assessment (LCA) és una metodologia internacional que quantifica els impactes ambientals associats als béns i serveis que es dissenyen i fabriquen, detectant àrees de millora a través de l’estudi de el cicle de vida complet del producte. L’ACV / LCA està definit en les normes ISO 14040 i ISO 14044

La Petjada Ambiental de Producte (HAP) inclou ACV/LCA de la família de productes, però també l’avaluació de l’impacte del cicle de vida, la interpretació, la verificació i la validació de l’estudi, l’informe de verificació i la declaració de validació.

La Petjada Ambiental Corporativa (HAC) calcula el comportament ambiental d’una empresa. Part de el mateix concepte de l’ACV però s’aplica un abast especial, ja que mesura els impactes ambientals associats a la seva activitat durant un període representatiu (normalment, un any). Per a això, l’estudi inclou totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis oferts per l’empresa, tot i que, en funció de l’ús que es vagi a donar a la mateixa, pot centrar específicament en algun d’ells. La norma “ISO / TS 14072: 2014” Gestió ambiental – Avaluació de l’cicle de vida – Requisits i directrius per a l’avaluació del cicle de vida organitzacional “té com a objectiu donar credibilitat i assegurament als càlculs i els informes de la HAC.

La petjada hídrica

La petjada hídrica és un indicador mediambiental que defineix el volum total d’aigua dolça utilitzat per produir els béns i serveis que habitualment consumim. És una variable necessària que ens diu l’aigua que ens costa fabricar un producte. En un país com Espanya, hauria de ser un indicador de màxima importància.

Tradicionalment, les avaluacions dels usos de l’aigua es realitzaven exclusivament mesurant o calculant les captacions de les fonts superficials o subterrànies, ignorant la producció de béns i serveis finals, sense tenir en compte que aquests productes es realitzen en llargues cadenes de producció amb consums específics dins de cadascuna de les etapes i amb impactes específics segons cada zona.

La petjada hídrica (HH) busca avaluar l’impacte sobre els recursos hídrics que requereix la producció d’un bé o la prestació d’un servei al llarg de tota la seva cadena de producció, incloent-hi, en el càlcul, les matèries primeres. El seu càlcul s’estableix de forma modular, és a dir, sumant les necessitats d’ús i consum d’aigua de cada etapa de producció des de l’origen fins al consumidor final.

Aportem solucions

porta 20 anys treballant en projectes ambientals d’empreses diverses: gestors de residus, empreses industrials i de la construcció, companyies de transport de passatgers … Durant aquest temps hem anat millorant, evolucionant i perfeccionant la nostra sistemàtica de treball a fi d’aportar als clients solucions professionals i de qualitat.

Els projectes que hem desenvolupat han passat amb èxit auditories i verificacions dels principals programes de verificació. Aquesta visió independent i multidisciplinar ens ajuda a la nostra feina. Sempre una mica millor. Perquè sabem que el nostre èxit rau en la feina ben feta i en els nostres clients.

Dirigit a

Empreses de qualsevol tipologia que desitgen finançament mitjançant fons europeus (Next Generation, FEDER, …), entrada en programes de compra verda, esquemes de certificació sostenibles, millora dels seus sistemes de gestió ambiental (UNE-EN ISO 14001: 2015, EMAS) aprofundint en el concepte d’Anàlisi de l’Cicle de Vida (ACV / LCA ) dels seus productes, entrada en projectes d’ecodisseny, o millora de la comunicació ambiental Business to Business o Business to Consumer.

Sinergies
Las huellas ambientales son adecuadas para combinarse con cualquier proyecto del ámbito de la sostenibilidad y economía circular.
Documents relacionats
Links sectorials
Sala de premsa