Sala de premsa

Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)

Divendres 25, març 2022

Una eina completa per a l’avaluació de l’exercici ambiental


 

L’ Anàlisi de Cicle de Vida (UNE-EN ISO 14040:2006/A1:2021) “És una tècnica per a determinar els aspectes i impactes ambientals potencials associats a un producte o servei”.

Quan una organització produeix o genera un servei o producte, se succeeixen els processos o activitats operatives, formant el que es denomina “sistema de producte/servei”. Durant la seqüenciació de processos, es produïran entrades al sistema (energia, matèries primeres, …) i sortides (emissions a l’atmosfera, residus, …).

L’anàlisi del cicle de vida es basa en la recopilació de les entrades i sortides rellevants del sistema (inventari), avaluant els impactes ambientals potencials associats als inputs i outputs i interpretant els resultats, sempre tenint en compte els objectes de l’estudi.

Com és lògic, existeixen formes de fer un anàlisi de cicle de vida. ISO (International Organization for Standardization), en aquest cas, estableix unes normes comunes amb objecte d’intentar una homogeneïtzació.

L’avaluació dels elements emesos de forma directa i indirecta al medi ambient i l’ús dels recursos en la producció i distribució permet conèixer els impactes directes i indirectes produïts al  llarg de tot el cicle de vida del producte o l’activitat.

Etapes de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)

Les Anàlisis de cicle de vida són processos laboriosos i complexes que requereixen de la participació d’un equip tècnic especialista.

Donada la seva complexitat, cal abordar el treball en diferents etapes:

 1. Definició d’objectius i abast. És necessari conèixer els objectius de l’organització abans d’abordar-lo (abast), és a dir, establir el context i identificar els límits i efectes ambientals que cal revisar.
 2. Inventari del Cicle de Vida o recopilació de dades, identificació i quantificació de totes les entrades (consum de recursos i materials) i totes les sortides (emissions a l’aire, terra, aigües i generació de residus) que potencialment poden causar un impacte durant l’anàlisi de cicle de vida.
 3. Avaluació de l’impacte a fi de determinar la importància dels potencials impactes i la seva categorització.
 4. Interpretació de resultats per tal de disposar de conclusions i recomanacions que contribueixin a la presa de decisions i permetin la comparació de diferents productes o serveis i així seleccionar el de millor comportament ambiental.

Aspectes importants per tenir en compte al desenvolupar un ACV

 • L’ACV  s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 14040:2006/A1:2021, UNE-EN ISO 14044:2006, UNE-EN ISO 14044:2006/A1:2018 i UNE-EN ISO 14044:2006/A2:2021.
 • Si es fabriquen materials o components o es proporcionen serveis, la utilització o gestió de residus dels quals són desconeguts, es poden deixar fora de l’ACV, sempre indicant les limitacions que existeixen i justificant les mesures aplicades.

Anàlisi de cicle de vida: Una eina completa per a l’avaluació de l’exercici ambiental

L’Anàlisi de Cicle de Vida és fonamental si es vol requerir tenir dades fiables d’una activitat o un producte:

 • Petjada hídrica: Impacte d’un producte o servei sobre l’ús d’aigua. Impacte ambiental relacionat amb els recursos hídrics de qualsevol naturalesa.
 • Emprenta de Carboni: Impacte d’un producte o servei sobre el canvi climàtic (les dades obtingudes es centren únicament en les emissions de gasos d’efecte hivernacle).
 • Petjada Ambiental: Anàlisi multicriteri de l’impacte ambiental d’una activitat, servei o producte. Reflecteix les conseqüències de l’activitat humana i/o empresarial sobre el medi ambient amb la perspectiva de tot el cicle de vida.

A diferència de totes les emprentes anterios, considerades com a mètodes d’avaluació monocriteri, la Petjada Ambiental abasta molt més. No només medeix la contribució del producte, servei o organització al canvi climàtic, a l’ús de l’aigua o ús de recursos, sinó que d’acord  als criteris d’avaluació de la Comissió Europea, avalua el comportament ambiental del producte/servei fins en un total de 16 categories d’impacte.

La petjada ambiental corporativa o d’un producte pot tenir per finalitat la emissió d’una ecoetiqueta de tipus III (UNE-EN ISO 14025:2010), que reporti d’un conjunt seleccionat d’impactes ambientals segons els criteris d’un programa de verificació.

Avantatges de l’anàlisi del cicle de vida

 • Permet a l’organització l’anàlisi de punts forts i punts crítics de millora i reduir l’emprenta ambiental del producte/servei.
 • Ajuda a definir objectius de millora accessibles i realistes per a cada organització i detectar oportunitats de millora dins de les activitats de producció.
 • Informa a les parts interessades sobre un producte mitjançant la publicació de resultats (ecoetiquetes tipo III). Incrementa el reconeixement extern a través d’informes, ecoetiquetes, DAP, etc.
 • Compliment de requisits de normes de gestió ambiental, com la UNE-EN ISO 14001:2015.
 • Ecodisseny: L’Ecodisseny es basa en tenir en compte les qüestions ambientales al dissenyar i desenvolupar nous productes, o a l’actualitzar els productes existents. D’aquesta forma, reduïm la petjada ambiental dels nous productes.

Aportem Solucions

A Els nostres coneixements referents a la normalització de prodcutres de la construcció sumada a la nostra experiència en projectes de gestió ambiental, tenen per objecte aportar la millor solució possible als nostres clients, la més viable, donant suport en totes les estapes del projecte d’avaluació fins a la seva finalització:

 • Avaluació inicial i identificació de la norma més adequada i d’aplicabilitat en l’empresa.
 • Avaluació d’impactes ambientals a través de l’Anàlisi del Cicle de Vida.
 • Redacció d’informe de resultats conforme a l’establert en la norma.
 • De ser necessari aplicar millores a través d’un pla de reducció d’impacte i pla d’implementació.
 • Gestionar  i participar en els processos de certificació (Selecció d’Organisme Notificat).
 • Revisió i acompanyament durant el procés de certificació.

Es pot consultar articles relacionats amb ACV en el següent enllaç:

https://oaklarpwell.com/declaracion-ambiental-de-producto/

https://oaklarpwell.com/declaracion-ambiental-de-producto-iso-14025/

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-lo en el moment en que es tingui accés a la mateixa. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui pendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una exhaustiva verificació de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.