Sala de premsa

RD.163/2019: Informe del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme aclarint dubtes sobre el control de producció dels formigons fabricats en central.

Dilluns 18, octubre 2021

Aquest informe, emès per la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial, ha estat elaborat amb la finalitat d’aclarir dubtes i facilitar el compliment de la normativa aplicable per a la posada en pràctica del Real Decreto 163/2019, de 22 de març, per el que s’aprova la Instrucció Tècnica per a la realització del control de producció dels formigons fabricats en central (ITCPH-19), així com la seva integració amb el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08)(*).

 

 

 

Aportem Solucions

A hem preparat un quadre resum amb les aclaracions més importants de l’informe versió 1 (30/08/2021), tenint per objecte fonamental aclarir i explicar les principals pautes que ha de tenir el SCPF (Sistema de Control Producció Fàbrica) R.D. 163/19 de les plantes i els criteris d’actuació dels organismes de control habilitats per a les tasques d’avaluació.

(*) EHE-08, actualment derogada (amb efectes des del 10 de novembre de 2021) per el Codi Estructural (Reial Decret 470/2021).

Precisions i consideracions de l’Informe del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme v.1 (30/08/2021) respecte a cadascun dels aspectes de la ITCPH-19

 

Actualment, continua treballant en aquest àmbit, establint les pautes i requisits que exigeix la instrucció tècnica. D’acord amb els principals organismes de control (AENOR, Applus, Bureau Veritas, OCA, …) està treballant en diverses plantes, dissenyant i establint el seu sistema control producció fàbrica de Formigó.

 

Es pot consultar el document publicat a través del següent enllaç:

 

Accedeix al document complert fent clic aquí.

La informació aqui continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantitzar que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés a la mateixa. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, que ha d'anar precedida d'una exhaustiva verificació de la seva realitat i exactitud, així com el pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.