Sala de premsa

La Llei 7/2021 inclou novetats com l’obligatorietat de les empreses de calcular i publicar la seva empremta de carboni

Dimecres 24, maig 2023

A més, s’incorporen criteris ambientals a les contractacions públiques.

La Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica ja fa dos anys des de la seva publicació. Regula el càlcul i la publicació per l’empresa de la seva petjada de carboni. Totes les obligacions derivades quedaran reglamentades amb la modificació del Reial decret 163/2014, pel qual es va crear el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni.

La llista de criteris per al compliment legislatiu a nivell nacional no és encara definitiva, l’Administració vol posar el focus principalment a les empreses de sectors emissors de gasos d’efecte hivernacle (GEI) com són empreses energètiques, de transport, així com als sectors construcció i alimentació.

Entre els canvis que introdueix aquesta llei, hi ha el que descriu l’article 31 on parla dels canvis en la contractació pública. El més destacable és la incorporació de manera transversal de criteris mediambientals i de sostenibilitat energètica als contractes amb l’administració pública, aquests poden ser prescripcions tècniques particulars als plecs de contractació, com a criteris de reducció d’emissions i de petjada de carboni.

Balears ha estat la primera comunitat autònoma, mitjançant el Decret 48/2021, a implantar un model legislatiu de càlcul i declaració de petjada de carboni, que és obligatori ja aquest 2022 per a grans i mitjanes Empreses, el volum de negoci de les quals sigui superior als 10 milions d’euros anuals, o la plantilla dels quals superi els 50 empleats en territori insular, independentment del sector d’activitat en què concorri l’empresa.

València ha estat l’altra Comunitat que també ha legislat en aquest sentit, mitjançant la Llei 6/2022 de la Comunitat Valenciana, en què s’exigeix ​​el càlcul i la publicació anual de la petjada de carboni de les activitats dutes a terme al territori valencià per a les empreses de sectors potencialment emissors o de certa grandària o consum energètic. Tot això serà obligatori a partir de l’1 de gener del 2025.

En aquest sentit, és cada vegada més la legislació al respecte i no només en l’enfocament del càlcul i la reducció de la petjada de carboni sinó també en l’aspecte econòmic amb la introducció futura d’un aranzel a la UE per als productes que s’importen des de països externs i que no estan sotmesos a aquest tipus de controls i requisits mediambientals.

Què podem oferir per començar aquest procés?

realitzem projectes de sostenibilitat tant d’empreses de transport per carretera (que representa el 25% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del nostre país), alimentació com en empreses vinculades a la construcció que volen adaptar-se al nou marc regulador.

En aquest sentit, la nostra signatura disposa de diverses maneres de realitzar l’inventari i càlcul de la petjada de carboni, concretament, disposem de les dues vies internacionalment reconegudes per al desenvolupament del projecte com són:

 • El GHG PROTOCOL.
 • La norma UNE-EN ISO 16064-1:2022. Gasos d’efecte hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la quantificació i informe de les emissions i remocions de gasos d’efecte hivernacle. (ISO 14064-1:2018).

També han mostrat interès per l’ecoetiquetatge empreses del sector alimentari que aposten per un producte local i sostenible, on encaixen també aquelles empreses fabricants de productes vegans i vegetarians.

Més enllà del Registre de la Petjada de Carboni i Projectes d’Absorció de CO2, disposem d’iniciatives més ambicioses com ara les Declaracions ambientals tipus III UNE-EN ISO 14025:2010 o la Declaració Ambiental de Producte (DPA/EPD).

En el desenvolupament d’una Declaració Ambiental de Producte (DAP), es comença a fer servir el concepte de Cicle de Vida amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental dels productes que produeixen els nostres clients.

, amb més de 20 anys d’experiència en projectes de gestió ambiental, planteja projectes DAP en diferents fases:

 • Definició de lobjectiu i abast del DAP;
 • Anàlisi del producte, els seus processos i activitats;
 • Determinació de les Regles de Categoria de Producte (RCP/PCR);
 • Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV);
 • Avaluació de limpacte (EICV);
 • Informe de projecte;
 • Desenvolupament del DAP/EPD;
 • Suport a la verificació externa.

Quins avantatges suposa aquest tipus de certificació?

Aquest tipus de certificació, entre d’altres, reportaria per a la vostra empresa els beneficis següents:

 • Compliment dels requisits legals i normatius, adaptant-se als nous marcs reguladors, tant nacionals com a europeus.
 • Control dels paràmetres mediambientals dels productes o activitats que realitza lempresa.
 • Optimització de les despeses en consums, com ara l’energia elèctrica.
 • Avantatges a la presentació a obres públiques o treballs amb l’Administració.
 • El desenvolupament i l’assoliment d’un pla d’objectius ambientals (reducció de la dependència d’energies fòssils, implantació de noves tecnologies, etc.).
 • Reducció de costos a causa de la propera implantació d’aranzels d’importació a la UE o les taxes sobre els drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Millora de la imatge empresarial i transparència en paràmetres mediambientals.

Una execució correcta d’aquests projectes pot garantir la consecució d’aquesta certificació, i a ens enfoquem a l’excel·lència en els processos per ajudar-lo a aconseguir-ho.

Contacteu amb nosaltres ara per rebre informació.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447

https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2019/02/22/10

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4378

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una verificació exhaustiva de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.