Declaració ambiental de producte (DAP / EPD) UNE-EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021

Avancem cap a la construcció sostenible (certificació VERD, DGNB, BREEAM o LEED). L'escalfament global de la Terra ja no és un concepte llunyà, sinó una amenaça real.

La construcció és una de les activitats humanes amb major impacte ambiental. Ha d’assegurar la millor qualitat de vida i garantir la salut i la seguretat de les persones que habiten els immobles o utilitzen infraestructures d’enginyeria civil, però també el seu impacte sobre el medi ha de reduir-se de manera contínua, alineat amb l’avanç en els coneixements i en la tecnologia.

La construcció genera impactes ambientals al llarg de la seva vida útil:

 • Extracció de les matèries primeres dels materials utilitzats en la construcció de l’edifici,
 • Transport de les matèries primeres,
 • Aspectes ambientals associats al procés productiu dels materials de construcció,
 • Transport dels materials de construcció a l’obra,
 • Energia, aigua, maquinària i fungibles utilitzats en la construcció,
 • Ús i manteniment de l’immoble i,
 • Finalment, la seva demolició.

declaracion ambiental de producto dap epd une en 15804 2012 a1 2014

Els edificis són responsables de fins al 40% del consum anual d’energia i fins a un 40% de tots els gasos d’efecte hivernacle (GEH) relacionats amb l’energia.

El sector de la construcció és responsable d’un terç el consum de recursos de la humanitat, incloent fins al 20% de l’consum total d’aigua dolça, i produeix fins a un 40% dels nostres residus sòlids.

El sector també empra, de mitjana, més del 10% de la nostra força laboral.

A fi de minimitzar l’impacte ambiental que generen les construccions i obres d’enginyeria civil, es comença a utilitzar el concepte de “Cicle de Vida” de la construcció a fi de poder identificar, des de la fase de disseny, solucions constructives que minimitzin el seu impacte “des del bressol a la tomba”, és a dir, des de la fase de construcció fins a la demolició.

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV / LCA) a partir de normes harmonitzades (com la UNE-EN 15804) és la millor eina científica per avaluar l’impacte ambiental dels productes de construcció i és la base d’esquemes de certificació de construcció sostenible (VERD, DGNB, BREEAM o LEED).

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV / LCA) és una relació de tots els impactes positius i negatius d’un producte en l’ambient. Aquests impactes es mesuren en cada etapa de la vida del producte amb indicadors lligats als residus, les emissions i el consum de recursos.

declaraciones ambientales de producto dap epd

Com a resultat de l’anàlisi del cicle de vida (ACV / LCA), s’obtenen les Declaracions Ambientals de Producte. Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP / EPD) informen i quantifiquen els principals aspectes ambientals dels productes o serveis per a la construcció (escalfament global, efecte sobre la capa d’ozó, acidificació i eutrofització de l’aigua o l’esgotament dels recursos abiòtics).

Segons la norma UNE-EN 15804 els paràmetres que descriuen aquests impactes ambientals, i les seves unitats expressades per unitat funcional o per unitat declarada, s’han de recollir en una taula d’Indicadors d’Avaluació d’Impacte.

 

certificación de construcción sostenible

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP / EPD), a l’estar realitzades d’acord a unes regles de categoria de producte (RCP / PCR), permeten la comparació justa i objectiva de productes i serveis pel seu acompliment ambiental.

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP / EPD), han d’estar integrades en un programa de verificació (International EPD System – environdec -, GlobalEPD – AENOR -, DAPcons -CAATEEB-, …) i la seva informació ha de ser validada per un verificador independent, a fi que la informació que aporten sigui fefaent.

L’Anàlisi del Cicle de Vida ACV / LCA està considerat com la metodologia d’avantguarda per a l’avaluació de l’impacte mediambiental d’un producte de construcció, d’un sistema o d’un edifici al llarg del seu cicle de vida.

D’acord a normes internacionals, un LCA / ACV calcula de manera rigorosa i científica l’ús dels recursos energètics, hídrics i naturals, les emissions que desprenen a l’aire, a la terra i a l’aigua, i la generació de residus. Aquestes dades es calculen per a cada etapa del cicle de vida del producte.

Aportamos soluciones

declaracion ambiental de producto dap epd une en 15804 2012 a1 2014

realitza treballs de consultoria en l’àmbit de la construcció sostenible des del 2017. Generalment són empreses fabricants de productes de la construcció que volen solucionar de manera tècnica i eficient aspectes com

 • Entrada en contractes públics (compra pública verda), tant a nivell d’Espanya (Administració General d’Estat, organismes públics, Seguretat Social, Comunitats Autònomes i ens locals) com de la Unió Europea i altres països europeus (França, Alemanya, … ).
 • Certificació de construcció sostenible. Les EPD / DAP són essencials per als esquemes de certificació de construcció sostenible (VERD, DGNB, BREEAM o LEED),
 • Sistemes de gestió ambiental (com una UNE-EN ISO 14001: 2015 i EMAS) ja que mitjançant l’ús de EPDs, l’organització pot identificar, controlar, monitoritzar i avaluar l’acompliment ambiental en una perspectiva de cicle de vida i també comunicar el resultat a diferents parts interessades.
 • Ecodisseny, ja que amb les EPD / DAP i l’estudi subjacent del cicle de vida (LCA / ACV) podem mesurar els impactes dels matèries i avaluar la seva necessitat en el disseny ambiental de productes.
 • Business to business communication a l’ésser les EPD / DAP els documents idonis quan l’empresa client ha establert requisits ambientals en les seves compres (per ex, perquè vol certificar la construcció, perquè ha establert requisits ambientals en els seus productes i el nostre s’ha d’incorporar a aquest , selecció d’alternatives, …)
 • Business to consumer communication, especialment important en empreses que es troben a l’avantguarda de la transparència en la cadena de subministrament i desitgen informar els consumidors de l’impacte real dels seus productes.

Els nostres serveis de consultoria conjuminen els nostres coneixements referents a la normalització de productes de la construcció amb la nostra experiència en projectes de gestió ambiental. Els nostres projectes EDP / DAP tenen per objecte la preparació i suport en la verificació externa:

 1. – Definició d’objectiu i abast d’EDP,
 2. – Anàlisi del producte/servei i de processos i activitats,
 3. – Determinació de la Regles de Categoria de Producte ( RCP / PCR),
 4. – Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV),
 5. – Avaluació de l’impacte (EICV),
 6. – Informe de projecte,
 7. – DAP/EPD,
 8. – Verificació externa (suport).

Els nostres projectes de consultoria només tenen una finalitat: aportar la millor solució possible, la més viable, als nostres clients.

Dirigit a

Fabricants de productes / serveis de la construcció que volen entrar en programes de compra verda, esquemes de certificació de construcció sostenible (VERD, DGNB, BREEAM o LEED), millora dels seus sistemes de gestió ambiental (UNE-EN ISO 14001: 2015, EMAS ) aprofundint en el concepte d’Anàlisi de l’Cicle de Vida (ACV / LCA) dels seus productes, entrada en projectes d’ecodisseny, o millora de la comunicació ambiental Business to Business o Business to Consumer.

El que obté el client

Declaracions Ambientals de Producte (DAP / EPD) validada i integrada en un programa de verificació: International EPD System (environdec), GlobalEPD (AENOR) o DAPcons (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATEEB)) .

Sinergies
Les declaracions ambientals de producte (DAP / EPD) UNE-EN 15804: 2012 + A1: 2014 són adequades per a combinar-se amb qualsevol projecte de l'àmbit de la sostenibilitat i economia circular i del sector de la construcció.
Documents relacionats
El concepto y la herramienta Life Cycle Costing (LCC). Ihobe, Gobierno Vasco.
Links sectorials