Sala de premsa

Declaració Ambiental de Producte – DAP Environmental Product Declaration – EPD

Dijous 27, gener 2022

A Espanya, DAP requereix l’índex de contribució a la sostenibilitat estructural (ICES) del Codi Estructural, el sistema europeu LEVELs de la Comissió Europea per a edificis sostenibles i és part fonamental del Reglament de Productes de Construcció.


 

Una Declaració Ambiental de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), és una ecoetiqueta tipus III, és a dir, és una declaració normalitzada mitjançant la qual les empreses poden acreditar i comunicar l’excel·lència ambiental dels seus productes i serveis .

Com que és un document normalitzat, hem de complir una sèrie de normes tècniques, sent les més importants la UNE-EN ISO 14025:2010. En aquesta norma se’ns indica els requisits que ha de complir l’Administrador del Programa DAP/EPD (AENOR, Environdec, CATEEB, …), els requisits de la declaració o verificació.

La DAP/EPD conté dades mediambientals quantificades del producte/servei de la nostra empresa, parametritzades segons unes categories d’impacte. En el procés, hem de complir les Regles de Categoria de Producte PCR (Product Categry Rule) que ens indiqui l’administrador del programa. En molts casos, ja hi ha normes UNE-EN que estableixen PCR comunes per a tots els programes EDP/DAP.

 

 

Fase I : Elaboració:

 • Definició dobjectiu i abast dEDP.
 • Anàlisi del producte/servei i de processos i activitats.
 • Determinació de la Regles de Categoria de Producte ( RCP / PCR).
 • Anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ICV).
 • Avaluació de l’impacte (EICV).
 • Informe de projecte.
 • Redactar la DAP/EPD.

Fase II : Verificació del procés:

 • Revisió documental.
 • Verificació externa (suport).

Fase III : Certificació i registre:

 • Revisión por el comité técnico
 • Emisión del certificado.

 

Imatge 01: Resum del procés de desenvolupament i verificació d’una DAP

Font: IHOBE La declaració ambiental de Producte.

Actualment, les empreses es troben amb un cert grau de complexitat a l’hora de reflectir i comunicar el compromís mediambiental. Gràcies a les DAP´s, l´empresa pot informar de forma científica, creïble i comprensible dels aspectes ambientals dels seus productes/serveis, sempre verificats per una tercera part.

Una altra característica principal i beneficiosa de les DAP és que, a través del seu desenvolupament, és possible conèixer els impactes ambientals que genera la nostra activitat i establir programes de millora, si es vol.

Aportem Solucions

A Els nostres serveis de consultoria uneixen els nostres coneixements referents a la normalització de productes de la construcció amb la nostra experiència en projectes de gestió ambiental. Els nostres projectes EDP/DAP tenen per objecte aportar la millor solució possible als nostres clients, la més viable.

 

Es pot consultar més informació als següents enllaços:

Declaració Ambiental de Producte UNE-EN 15804

Declaració Ambiental de Producte UNE-EN ISO 14025

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que segueixi sent-ho en el moment en què s'hi tingui accés. Per aquest motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una verificació exhaustiva de la seva realitat i exactitud, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.