UNE 166001 Projectes de R+D+i. Memòries Tècniques per Informes Motivats

Els informes motivats certificats asseguren els avantatges fiscals de les activitats d'R+D+i.    

Les empreses, els centres sanitaris, quan han d’invertir en R+D+i, necessiten la certesa, abans de realitzar les inversions oportunes, que l’Agència Tributària no posarà objeccions als avantatges fiscals que es pretenen aplicar.

El Reial Decret 1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula l’emissió pel Ministeri de Ciència i Tecnologia d’informes motivats relatius a l’acompliment de requisits científics i tecnològics, a efectes de l’aplicació i interpretació de deduccions fiscals per activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica estableix el marc regulador requerit.

Els informes motivats no són obligatoris per accedir a les deduccions fiscals, però ofereixen a les empreses la certesa jurídica que l’Agència Tributària no qüestionarà la naturalesa de R+D o innovació tecnològica dels projectes que es presenten. Per a això, han d’estar certificats d’acord amb la norma UNE 166001.

La norma UNE 166001 és una guia per a la correcta gestió de projectes d’R+D+i. També permet identificar aquells projectes susceptibles de ser considerats com a R+D+i. Per últim, permet que l’organització obtingui millors puntuacions en licitacions públiques (general de l’Estat, Autonòmiques i locals).

La norma UNE 166001 està especialment pensada per a la seva aplicació en Pimes i la planificació de projectes de R+D+i.

Però, com identifica l’empresa els projectes de R+D+i? Es considera un projecte R+D+i quan l’empresa destina recursos i mitjans propis per:

  • Adquirir nous coneixements científics i tecnològics beneficiosos per a l’organització,
  • Desenvolupa noves tecnologies o millorar les actuals,
  • Aplica els nous desenvolupaments tecnològics als productes o processos que produeix o fabrica

Les funcions d’en aquest àmbit són, juntament amb el personal de l’organització:

  • Preparació de l’informe tècnic d’acord amb UNE 166001,
  • Assistència i suport en el procés de certificació del projecte,

Els certificats que emet l’entitat de certificació poden ser:

  1. Certificat de continguts on hem de determinar la conformitat del projecte amb el R.D. 1432/2003 i/o la norma UNE 166001.
  2. Certificació de continguts i execució, possibilitat d’aplicació en projectes en execució o finalitzats. S’han de tenir en compte els aspectes del certificat però també es verifica l’execució del projecte i les despeses incorregudes en el mateix.
  3. Certificació de seguiment, d’ aplicació en projectes plurianuals. Cal evidenciar l’execució anual del projecte i el manteniment de la seva naturalesa (R+D i /o IT) i la coincidència tecnicoeconòmica amb el projecte presentat.
Dirigit a

Empreses, institucions i organitzacions de caràcter privat o públic de qualsevol sector, que realitzen activitat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.

El que obté el client

Memòria tècnica certificada per organisme acreditat que assegura els beneficis fiscals determinats en la legislació vigent.

Sinergies
Els projectes d'aquest àmbit es potencien quan l'empresa té establerts sistemes de gestió UNE 166002.
Documents relacionats
Links sectorials