Sala de premsa

El principi DNSH (Do Not Significant Harm) i els Fons Next Generation EU

Divendres 09, febrer 2024

Les memòries DNSH “No causar un perjudici significatiu”, són un requisit fonamental per accedir als fons Next Generation EU.

1.-Què és el reglament de taxonomia i quin vincle té amb el DNSH?

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 , relatiu a l’establiment d’un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 és conegut com Reglament de Taxonomia de la Unió Europea.

Aquesta normativa és directament aplicable en cada estat membre de la Unió Europea. Té com a objectiu proporcionar un sistema de classificació (taxonomia) per determinar en quina mesura una activitat econòmica és sostenible des del punt de vista mediambiental.

Per tant, proporciona criteris tècnics per determinar si una activitat contribueix substancialment als objectius mediambientals de la UE relacionats amb el canvi climàtic i altres aspectes ambientals.

A l’artícle 17 del Reglamento (UE) 2020/852 “Perjudici significatiu a objectius mediambientals” es defineixen els sis objectius mediambientals establerts en el principi DNSH.

A l’hora d’avaluar una activitat econòmica d’acord als criteris (objectius ambientals del principi DNSH), s’haurà de tenir en compte  l’impacte ambiental tant de la pròpia activitat com dels productes i serveis generats per aquesta activitat al llarg de tot el seu cicle de vida, en particular tenint en compte la producció, l’ús i el final de vida d’aquests productes i serveis.

2.-Com hem d’acreditar el compliment del principi de DNSH en un determinat projecte que presentem als fons Next Generation EU?

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic (MITECO) va presentar la Guia amb recomanacions per adequar tant el disseny, com el desenvolupament de les actuacions del PRTR, al principi DNSH amb l’objectiu de facilitar l’avaluació i una llista de verificació per als projectes.

Depenent dels requisits establerts en les diferents ajudes, la validació del compliment del DNSH es pot realitzar tant internament (autoavaluació, declaració responsable) com per una entitat acreditada.

3.-Què ha d’incloure una correcta memòria DNSH?

A la Guia Tècnica de la Comissió Europea s’ofereix una llista indicativa de possibles proves a aportar en les actuacions per justificar el compliment del principi DNSH sobre cada objetiu mediambiental.

Per exemple, per a l’objetiu de “mitigació del canvi climàtic i economia circular”, l’avaluació i les possibles proves podrien ser:

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La memòria DNSH ha de permetre la correcta justificació qualitativa i/o quantitativa del projecte. Així mateix, ha d’incloure la justificació de exclusions, estimacions o informació de baixa qualitat.

Per últim, les memòries DNSH han d’incloure documentació annexa i els estudis complementaris (per exemple, les anàlisi de cicle de vida, petjada ambiental corporativa,  petjada de carboni o petjada hídrica) que serveixin per acreditar el compliment del principi DNSH.

4.-Què és l’etiquetatje de contribució climàtica i mediambiental que figura dins de les autoavaluacions i memòries DNSH?

És el percentatge de contribució climàtica i mediambiental en que s’emmarca l’actuació establerta al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

S’ha establert un sistema de càlcul a la contribució a objectius climàtics de les inversions previstes, que consisteix en assignar a cada actuació un, i només un, dels camps d’intervenció (etiquetes) previstes a l’ Annex VI del Reglament (UE) 2021/241.

Per tant, en les memòries principi DNSH:

  1. Verifiquem l’etiqueta de contribució climàtica o mediambiental que s’ha assignat a la inversió del PRTR en que s’emmarca aquesta actuació, com a referència.
  2. Justifiquem l’etiqueta que es pretén atribuir a aquesta actuació.
  3. Justifiquem que dita etiqueta (i l’actuació en sí) donen suport a l’objectiu mediambiental concret que s’estigui avaluant.

5.-Com validem el Principi DNSH?

En principi, existeixen tres formes per a validar el compliment del principi DNSH. Poden variar d’acord amb la convocatòria de fons Next Generation en la que s’emmarqui el projecte i a la necessitat d’una menor o major informació:

  • Declaració responsable (ha de ser adaptat per cada Administració convocant atenent els riscos de l’activitat).
  • Autoavaluació (presentació de justificacions simplificada o substantiva depenent de si es considera que pot haver algun impacte o que no contribueix significativament a l’objectiu).
  • Una validació externa, consistirà en una valoració independent en activitats amb major impacte mediambiental (com, per exemple, aquelles en les que el compliment del principi DNSH és d’especial relevància per al PRTR) o sempre que es consideri oportú.

És imprescindible analitzar correctament el compliment del principi DNSH abans de presentar la proposta a una convocatòria Next Generation amb objecte d’obtenir una resolució favorable.

Tant mateix, a la fase de justificació, és recomanable limitar els riscos relacionats amb el incompliment del principi DNSH.

6.-Quines línies de subvenció existeixen on s’hagin de presentar les memòries DNSH?

Els ajuts/subvencions que actualment estan oberts es poden consultar a partir del següents enllaços:

Pàgina web de MITECO

Pàgina web de CDTI

Aportem solucions

A OAK ,prestem serveis a l’àmbit de la sostenibilitat des de 2004. En aquests quasi 20 anys, hem desenvolupat projectes en l’àmbit de gestió ambiental, així com l’avaluació complerta del cicle de vida d’un producte o servei.

Aquests coneixements ens permeten desenvolupar projectes de compliment del principi DNSH i dels objectius ambientals detallats en el Reglament 2020/852, sempre amb objecte de facilitar i assegurar l’accés als fons Next Generation.

Es pot consultar més informació en els següents enllaços:

Guía DNSH – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Principio DNSH

El CDTI-E.P.E.

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que ho segueixi sent en el moment en que es tingui accès a la mateixa. Per aquest motiu, cualsevol iniciativa que es pugui pendre utilitzant aquesta informació com a referència, ha d'anar precedida d'una exhaustiva verificació de la seva realitat i exactitud, així como del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.