Sala de premsa

Principi DNSH (Do Not Significant Harm)

Dimarts 21, novembre 2023

“No Causar Perjudici Significatiu”

1.- Què és el principi de “no causar un perjudici significatiu al mediambient” DNSH per les seves sigles en anglès?

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 per el que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR) otorga una gran importància al pilar de la transició ecològica, en coherència amb el Pacte Verd Europeu, com estratègia de creixement sostenible d’ Europa.

El Reglament (UE) 2021/241 estableix les actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que hauran de complir el principi de no causar un perjudici significatiu o principi DNSH (“Do not significant harm principle”, por les seves sigles en anglès).

DNSH és un principi recollit en el Reglament 2020/852 del Parlament Europeu relatiu a l’establiment d’un marc per a facilitar les inversions sostenibles.

Els objectius sobre els que el principi DSNH actua, són sis objectius mediambientals:

Imagen: 6 objetivos medioambientales/ Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2.- Quines activitats econòmiques són elegibles?

El MRR permet financiar les actuacions que respecten el principi DNSH. Aquest important requisit condueix a classificar les activitats en 2 grans categories:

1.-Les activitats que no són elegibles en cap cas, ja que, per la seva propia naturalesa i característiques, afecten de forma significativa a un o varis dels 6 objectius mediambientals. Aquestes activitats han de descartar-se sense procedir a una avaluació o justificació de les mateixes. Com exemple d’activitats en aquest grup, tenim la construcció de mplo de actividades en este grupo, tenemos la construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliques l’extracció de petroli o gas natural, degut al perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi climàtic.

2.-Les activitats elegibles de forma justificada, aquelles alineades amb els 6 objectius medioambientals. Dins d’aquestes activitats elegibles es poden diferenciar 2 subcategories:

 • Activitats que no siguin de baix impacte ambiental: que haurien de restringir-se només a casos excepcionals i clarament justificats, sota certs requisits, aquelles que conduexien a un exercici mediambiental significativament millor que les alternatives disponibles en el sector. Com a exemple d’activitats d’aquest grup: Substitució d’uns equips antics menys eficients per altres de més eficiència.
 • Les activitats que tenen un nul/baix impacte ambiental, la justificació resultaria a priori més senzilla al estar sotmeses a una menor condicionalitat derivada dels seus menors efectes ambientals.

3.-Activitats que causen un perjudici nul o insignificant sobre algún objectiu mediambiental: Hi ha algunes activitats que no es considera que causin perjudici significatiu sobre un determinat objectiu mediambiental (o fins i tot poden estar contribuint positivament a aquest objectiu). Això no eximeix de realitzar una avaluació del principi DNSH per a la resta dels objectius, com exemple d’activitats en aquest grupo tenim: Implantació d’un programa per al desballestament d’automòbils antics, fabricació de tecnologies baixes en carboni per al transport.

 

3.Quines són les pautes per a una implementació efectiva del principi DNSH en l’asignació de fons Next Generation, quins criteris específics caldria tenir en compte?

 1. Avaluació del cicle de vida: És una heina important per analitzar els impactes ambientals dels projectes al llarg del seu cicle de vida complert,  des de l’extracció de matèries primeres fins al final de la vida útil o eliminació. L’avaluació del cicle de vida permet identificar oportunitats per a reduïr els impactes negatius i millorar la sostenibilitat dels projectes.
 2. Avaluació d’impacte ambiental: Tots els projectes financiats pels fons Next Generation han de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental abans de la seva aprovació. Aquesta avaluació ha d’analitzar els impactes ambientals i socials potencials del projecte a fi de determinar el compliment de la legislació ambiental de la UE.
 3. Monitorització/seguiment: És fonamental establir un sistema de monitorització i seguiment dels projectes financiats per els fons Next Generation. Permet avaluar si els projectes estan complint amb els requisits ambientals i socials establerts i pendre mesures correctives del cas.
 4. Formació/capacitació: És crucial que les persones involucrades en la implementació dels projectes tinguin el coneixement i les habilitats necessàries per aplicar el principi DNSH. Inclou capacitació en gestió ambiental, anàlisi d’impacte ambiental, avaluació del cicle de vida, monitorització i seguiment, participació, benefici.

4.-Com s’avalua el compliment del DNSH?

Per justificar el compliment i que es respecta el principi DNSH, dependrà de la convocatòria de fons Next Generation en la que s’emmarqui el procecte, caldrà desenvolupar diferents documents tècnics:

 • Validació de la sol·licitud, presentant una memòria justificant que el projecte compleix amb el principi de DNSH.
 • Declaració responsable sobre el compliment.
 • Realització de l’autoavaluació del Principi DNSH.
 • Validació externa realitzada per una entitat acreditada sobre el compliment (Organisme de control).

En algunes oportunitats, les administraciones públiques, així com els organismes encarregats de l’avaluació podran exigir que aquesta autoavaluació realitzada per l’empresa inclogui un informa de validació de la mateixa realitzada per una tercera part, amb una base tècnica sòlida i són raonables.

5.Terminis d’entrega de dictàmen DNSH?

En base a la informació que hem pogut rebre dels programes de ajudes, trobem terminis de referència per al dictàmen de validació a l’Administració convocant:

 • Període de sol·licitud (procediment obert, segons administració convocant).
 • 10-15 dies hàbils des de la proposta de resolució provisional.
 • 10-15 dies hàbils des de la proposta de resolució definitiva.
 • Fins a 2 mesos després de la comunicació de concesió de l’ajuda (ex. CDTI).
 • 21-30 dies hàbils, terminis de validació per part d’un Organisme de control.

Aportem solucions

,Els nostres serveis de consultoria, basats en coneixement de projectes de gestió ambiental, així com l’avaluació del cicle de vida complert d’un producte o servei, ens permet desenvolupar projectes de compliment del principi DNSH i de compliment amb els objectius ambientals detallats en el Reglament 2020/852,  sent necessari realitzar una anàlisi detallada de les actuacions que es presenten per tal de validar i confirmar que no es produeix un perjudici significatiu per al mediambient, per tal d’aportar la millor solució possible als nostres clients, l’alternativa més viable d’implantació ja que el seu compliment podria conduïr a que algunes actuacions es declarin no financiables.

Es pot consultar més informació en els següents enllaços:

Guía DNSH – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Principio DNSH

El CDTI-E.P.E.

La informació aquí continguda és recollida de diverses fonts. Si bé procurem que sigui correcta, exacta i actual, no podem garantir que ho segueixi sent en el moment en que es tingui accés a la mateixa. Per tal motiu, qualsevol iniciativa que es pugui prendre utilitzant tal informació com a referència, ha d'anar precedida d'una exhaustiva verificació de la seva realitat i exactitut, així com del pertinent assessorament professional per la nostra àrea de consultoria i desenvolupament.