Sala de premsa

Qualificació d’empreses que treballen amb amiant

Dilluns 12, juliol 2021

Aquesta norma conté els requisits que  han de complir les empreses per a ser reconegudes com “qualificades” per a treballs de desamiantat.

(UNE) 12/07/2021 – La doctrina de la Unió Europea, és clara: per a finals de 2032, ha d’haver-se el·liminat tot l’amiant de les construccions i infraestructura civil.

AENOR ha publicat diferents normes dirigides a les empreses i entitas relacionades amb el desamiantat. Les més importants són la UNE 171370-1 “Cualificación de empresas que trabajan con materiales con amianto” i la UNE 171370-2 “Amianto. Parte 2: Localización y diagnóstico de amianto”.

La UNE 171370-1:2014 complementa els requisits mínims per a les feines amb risc d’exposició a l ‘amiant plantejats en el R.D. 396/2006 i altres documents vinculants com la Llei de prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995), el Real Decret sobre la protecció dels treballadors contra l’exposició a agents cancerígens (R.D. 665/97), entre d’altres.

Al respecte, poden surgir dubtes. Contestem alguns:

És important que les empreses apliquin aquesta norma?

Sí. Una gestió deficient és un gran risc. L’amiant causa malalties greus com el càncer i l’asbestosi, moltes vegades amb períodes de latència llargs, de fins a 40 anys (INSST).

La norma UNE 171370-1 estableix requisits, procediments i criteris que donen seguretat, milloren els processos i busquen minimitzar els riscos de contaminació a partir d’unes pautes normalitzades.

Què guanyen les empreses i com es pot aplicar aquesta norma?¿

Les empreses amb la UNE 171370-1 guanyen reconeixement contrastat de la seva competència tècnica i generen confiança als seus treballadors, clients i la comunitat en la que treballen, a través del certificat d’un organisme de control com AENOR, Bureau Veritas, APPLUS, entre d’altres.

Implantar aquesta norma no es difícil. Per a complir-la han d’establir-se criteris i processos clars per a cada requisit de la norma i adaptar-los a l’estructura de l’empresa, generant un mètodo de treball a mida, segur i que es pugui anar millorant.

Quins requisits es consideren?

Els requisits principals són:

  • Requisits tècnics i de procediments.
  • Organitzatius, administratius, jurídics i econòmics.
  • Requisits de personal i formació.
  • Requisits de subcontractació d’activitats.

En aquest sentit, resalten els criteris per a elaborar el pla de treball, la formació dels treballadors, les revisione del EPIs (equips de protecció individual) i EPCs (equips de protecció colectiva), i els controls en les intervencions de retirada o confinament.

Aportem solucions

L’objectiu que estableixen les principals empreses del sector amb aquesta normativa és potenciar la seva posició de lideratge, brindar seguretat als seus treballadors i clients, i millorar la seva organització mentre la competència treballa unicament amb els criteris mínims del R.D. 396/2006.A

Actualment, està amb les empreses del sector. Estudia cada situació i estableix les pautes i requisits que exigeix la norma tècnica, adaptats a les característiques i idiosincràsia de cada client.

Brindem assesoria, consultoria i acompanyament des de que el client decideix implementar la normativa, fins a l’auditoria de certificació i resolució positiva de l’expedient amb els principals organismes de control: AENOR, Applus, Bureau Veritas…

Per a més informació: Contácta’ns.

La información aquí contenida es recogida de diversas fuentes. Si bien procuramos que sea correcta, exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional por nuestra área de consultoría y desarrollo.