SQAS Safety and Quality Assesment system

El 1991 la Confederació Europea de la Indústria Química CEFIC (The European Chemical Industry Council), dins el marc de la Cura Responsable, es va proposar millorar l'eficiència dels serveis logístics utilitzats. Una de les accions va ser establir un Sistema per Avaluar la Seguretat, la Gestió Mediambiental i la Qualitat (SQAS, Safety and Quality Assesment System) dels serveis de distribució contractats per la indústria química.

El SQAS permet a la indústria química valorar d’una manera uniforme els criteris mediambientals, de seguretat i qualitat aplicats pels operadors logístics que contracta, en particular dels transportistes de carretera, terminals, estacions per rentat de cisternes …

El 1994, el CEFIC (European Chemical Industry Council) va presentar el bloc SQAS a les entitats de certificació després d’haver realitzat un programa pilot.

El SQAS té múltiples avantatges, tant per al proveïdor de serveis logístics com per a les empreses de el sector químic:

 • Evita als proveïdors de serveis logístics les avaluacions contínues i múltiples que pot sol·licitar cada companyia química individualment, cadascuna amb criteris diferents.
 • Minimitza la subjectivitat de les parts mitjançant la intervenció d’un inspector independent especialitzat en el Sistema, normes ISO i reglaments i normativa aplicable a l’activitat de transport.
 • Facilitar la presa de decisions de la indústria química a l’hora de contractar serveis logístics.
 • Racionalitza la relació entre la indústria química i les empreses de distribució creant un mecanisme de doble direcció: la companyia química pot suggerir millores a l’operador i l’operador logístic obté informació imparcial dels seus punts forts i febles.

L’avaluació SQAS és duta a terme per una entitat independent. No condueix a un certificat sinó a un informe objectiu basat en dades que cada empresa química avaluarà d’acord amb els seus propis requeriments.

Encara que SQAS no garanteix la seguretat i la qualitat del servei proporcionat per el subministrador, sí que ofereix un mecanisme per avaluar una millora continuada. El sistema proporciona directament al subministrador una informació útil sobre els punts forts i febles observats durant l’avaluació. A més, després de l’examen dels resultats de l’avaluació per part de l’empresa química, aquesta pot “realimentar” al subministrador del servei, creant-se o reforçant així les bases d’una veritable associació amb avantatges per a tots dos.

Les empreses del sector del transport es troben amb múltiples problemes a l’hora d’aplicar el SQAS:

 • Gran diversitat de processos (càrrega, descàrrega, emmagatzematge, transport, …).
 • Dificultat d’Integració amb altres sistemes de gestió de l’empresa: qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball, … .
 • Mercat global que tendeix cap a la intermodalitat (carretera, marítim, aeri o ferrocarril).
 • Una legislació complexa i variable on s’interrelacionen diferents codis de transport de mercaderies perilloses: ADR per al transport per carretera, IMDG per al transport marítim, IATA per al transport aeri i RID per al transport per ferrocarril.

Existeixen diferentes tipus d’ avaluacions SQAS segons l’activitat de l’ organització

 • SQAS Transport Service: empreses de transport,
 • SQAS Warehouse: emmagatzematges de mercaderies,
 • SQAS Tank Cleaning: rentat de cisternes,
 • SQAS Rail: transport ferroviari,
 • SQAS ESAD distribuïdors químics​,
Aportem solucions

dissenya i estableix Sistemes d’Avaluació de la Seguretat i la Qualitat (SQAS) que aporten solucions:

 • Integració amb sistemes gestió qualitat UNE-EN ISO 9001.
 • Integració amb sistemes de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001, EMAS, ecoetiquetes – declaracions ambientals tipus III UNE-EN ISO 14025.
 • integració amb sistemes gestió seguretat i salut en el treball ISO 45001,
 • Adaptació a la legislació vigent i a les normatives regulatòries del transport de mercaderies perilloses: ADER, IMDG, IATA, RID…
 • El nostre enfocament i flexibilitat permet la seva adaptació plena a empreses intermodals i multifuncionals amb diversitat de processos (rentat de cisternes, emmagatzematge, operador logístic …) i productes (envasos, granel, envasats …).

El desenvolupament de Sistemes d’Avaluació de la Seguretat i la Qualitat (SQAS) és imprescindible en qualsevol empresa relacionada amb el transport de substàncies i preparats químics que vulgui tenir una posició competitiva.

La nostra missió és fer senzill els projectes complexos. La nostra experiència en el sector de la millora i la normalització fa que l’establiment dels requisits del qüestionari SQAS sigui fàcil i assumible per l’organització, que es compleixin els requisits de CEFIC i sigui viable la inspecció per l’organisme autoritzat (Aenor, Lloyd’ s Register …).

Dirigit a
 • SQAS Transport Service: empreses de transport,
 • SQAS Warehouse: emmagatzematge de mercaderies,
 • SQAS Tank Cleaning: rentat de cisternes,
 • SQAS Rail: transport ferroviari,
 • SQAS ESAD distribuïdors químics​.
El que obté el client

Després de la inspecció per l’organisme autoritzat per CEFIC, informe detallat amb valoració quantitativa. Validesa de 3 anys.

Links sectorials