Qualitat i normalització d’organitzacions i serveis

Per obtenir uns resultats econòmics sostenibles, cal millorar de forma sistemàtica. La qualitat en el servei, en el producte i en els processos s' ha convertit en un factor fonamental de competitivitat.

En una empresa moderna, la rendibilitat sostinguda passa per una política comercial potent basada en la fidelització i l’ augment de la cartera de clients. Per això, un producte sense fisures, un inmillorable servei i un preu raonable són els tres pilars bàsics.

Una empresa és percebuda per la seva forma de treball, els productes i serveis que genera, però també en quin temps ho fa i com ho fa. Costa molt temps i esforç aconseguir una reputació i molt poc erosionar.

La capacitat de servei d’ una organització és una medició relativa, ja que no només depèn de nosaltres sinó de les alternatives, és a dir, de la competència directa o indirecta, per lo que l’ esforç i les revisions en aquesta àrea han de ser constants.

La ISO 9000 és només el principi d' un camí

En moltes ocasions, ha estat el primer contacte amb la millora contínua, la gestió de processos, amb el cicle PDCA. amb la normalització i l’ homologació. A mesura que ha augmentat el nombre d’ empreses certificades, la importància d’aquest “guardó” s’ ha generalitzat i popularitzat. Realment, avui, per a les organitzacions, ha estat la plataforma d’ inici d’ un camí.

Les empreses han de millorar els seus processos de manera contínua. Una vegada superats els estàndards ISO 9000, queda molt camí per recórrer, així que només ens queda preguntar-nos: Quina direcció hem de pendre? Implantar estàndards de suport com la ISO 10002?, Introduir-nos en el model EFQM d’ Excel·lència?

No hi ha vents favorables per al que no sap a quin port es dirigeix, per al qual no emprèn un rumb.

Una vegada superats els estàndards ISO 9000, les empreses busquen la millora contínua: major eficiència, millor imatge pública, concursos públics, més eficàcia…

Vies estratègiques per a les empreses que volen millorar

En l’ àmbit de la Qualitat, se solen proposar tres vies estratègiques per a les empreses que volen millorar:

1.- ASCENS, entès com augment de les capacitats dels estàndards o models que la organització té implementats. Suposa el desenvolupament d’ el model EFQM d’ Excel·lència, 6 Sigma, World Class Manufacturing o altres tècniques avançades similars, projectes que suposen situar l’ empresa entre l’ elit empresarial.

2.- AUGMENT, entenent-se com la implementació d’ estàndards de suport per millorar aspectes o funcions concretes de la ISO 9001. Una empresa amb certificació ISO 9001 pot implementar normes que ajuden a desplegar d’ una manera més consistent requisits bàsics establerts en la norma.

Les possibilitats són variades. Com exemple, pot ser la millora de les sistemàtiques per conèixer les percepcions mitjançant la UNE-ISO 10001 “Satisfacció del client. Directrius per els codis de conducta de les organitzacions”, la UNE-ISO 10002 “Satisfacció del client. Directrius per el tractament de les queixes en les organitzacions”, la UNE-ISO 10003 “Satisfacció del client. Directrius per la resolució de conflictes de forma externa a les organitzacions”, la UNE-ISO 10004 “Satisfacció del client. Directrius per el seguiment i la medició”. També és possible la millora de la ISO 9000 aplicant altres normes com la UNE-EN ISO 19011 “Directrius per l’ auditoria dels sistemes de gestió”. Les oportunitats són immenses. Cada norma millorarà, mitjançant l’ estandarització i normalització, processos concrets de l’ organització.

També és possible la millora de la ISO 9000 aplicant altres normes com la UNE-EN ISO 19011 “Directrius per l’ auditoria dels sistemes de gestió”. Les oportunitats són immenses. Cada norma millorarà, mitjançant l’ estandarització i normalització, processos concrets de l’ organització.

3.- ASSIMILACIÓ referint-se a l’ obertura de l’ empresa a noves àrees de millora com, per exemple, la gestió mediambiental i la sostenibilitat (ISO 14001, EMAS, …), Seguretat i Salut en el Treball (OHSAS 18001, ISO 45001) o la Responsabilitat Social Corporativa (UNE-ISO 26000).

Un cop definida la línia estratègica a desenvolupar, molts dels clients volen finalitzar el projecte amb la certificació. La intervenció dels organismes de normalització sempre és beneficiosa, doncs entre altres coses, permet acreditar un bon treball i afavoreix comunicació i divulgació dels èxits als diferents grups d’ interès.

Aportem solucions

Les direccions líders sempre treballen per millorar l’ eficàcia i l’ eficiència de la seva organització. És qüestió de resultats, no hi ha altra raó. Apliquen el concepte de direcció integral que, lluny del model antiquat de qualitat aplicat només al producte o servei, busca avançar en la gestió i organització de la empresa, millorant aspectes com la producció, els processos, mètodes de treball, relació amb clients, proveïdors i personal.

Afrontar un projecte d’ aquestes característiques amb èxit requereix personal qualificat, experimentat i dedicat. Per superar les dificultats amb èxit, es requereixen persones amb experiència i un perfil molt específic.

El projecte ha de ser “un vestit a mida”, mai un sistema estàndard, impersonal i sense efectivitat. De vegades, generalment per raons econòmiques, es van a solucions poc especialitzades i inexpertes, sense valorar el perjudici tan irreparable que poden ocasionar en el funcionament de l’ empresa i en la credibilitat de la direcció.

és una de les principals consultores del sector. Assessorem i desenvolupem projectes d’ aquestes característiques des dels anys 90. És una de les nostres principales línies de negoci i la prestem especial atenció. Hem desenvolupat una metodologia pròpia i específica basada no en els registres, sinó en la millora efectiva dels processos, els serveis i els productes.

La nostra funció és dissenyar, implementar, establir en l’ empresa solucions realistes i efectives. És per això que treballem sempre en estreta sintonia amb les seves necessitats i objectius dels nostres clients. Som clars, pràctics i eficaços.

Solucions

Casos d'èxit

Vall Estructures
VALL ESTRUCTURES S. L. tiene como actividad principal la construcción de naves desmontables y carpas industriales vendidas en más de 25 países.
4040 NATURAL COSMETIC S.L.
4040 NATURAL COSMETIC S.L. se dedica a la fabricación, almacenamiento y comercialización de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética.
Al Dahra Europe
AL DAHRA EUROPE es uno de los principales productores mundiales de alfalfa deshidratada.
TMSA, Transporte regular, S.L.
TMSA, TRANSPORTE REGULAR, S.L. es la principal empresa de trasporte regular de viajeros de Menorca.
Mutua Balear
Mutua Balear es una mutua colaboradora con la Seguridad Social que ofrece servicios de gestión de accidentes de trabajo, incapacidad temporal, enfermedades laborales, entre otros.
Autos Fornells
Autos Fornells se dedica al servicio de transporte regular de viajeros, al transporte discrecional de viajeros y al transporte escolar por vía terrestre en Menorca.
LOSTEC S.A.
LOSTEC, S.A. es un laboratorio referente en Cataluña, dedicado al control de la calidad y ensayo de materiales de construcción.
Julian Arumí, S.L.
ARUMÍ, PREFABRICATS DE FORMIGÓ, se especializa en la solución de proyectos con el apoyo de sistemas prefabricados de hormigón armado y/o pretensado.
Vanguard Grafic S. A.
Vanguard Grafic es una empresa dedicada a la imprenta, a la elaboración de propuestas creativas y a encontrar soluciones de comunicación y artes gráficas.
Comunicacions i Seguretat Serra
Comunicacions i Seguretat Serra es una empresa dedicada a la seguridad en hogares y negocios, sistemas contraincendios y sistemas de video vigilancia en Girona.
Emilio Durany, S.L.
EMILIO DURANY, S.L. es uno de los fabricantes de prefabricados de hormigón más antiguos de Huesca.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L.
JMO Instrumental Quirúrgico S. L. se dedica al desarrollo y fabricación de material quirúrgico especializado.
Chocolates Blanxart
BB Chocolate Grup, S.A es una empresa dedicada a la fabricación artesanal de cacao, chocolate y productos de confiterías con materias primas selectas.
Conservas Vilamajó
Conservas Vilamajó se dedica a la fabricación y comercialización de frutas confitadas, mermeladas y otros productos alimenticios.
Ferré I Catasús
Ferré I Catasús es una importante empresa del sector alimentario dedicada a la producción y comercialización de vinos y cavas.
Gicarns S. L.
Gicarns S. L. es una empresa dedicada a la manipulación, transformación, comercialización y distribución de productos cárnicos congelados.
Jose Collado S. A.
Jose Collado S. A. es una empresa especializada en la formulación, fabricación y venta de productos destinados a la higiene.
Documents relacionats
What ISO standards do for you
Video ISO público general.mov
Links sectorials